Transcript นักศึกษา นักเรียน สมัครทำงาน สมัครเรียน สาระน่ารู้ ใบ ปพ. 1-9 ใบประกาศนียบัตร

ใบ ปพ.1-9 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ต่อการใช้สมัครเข้าเรียนต่อ สมัครทำงาน

Home / วาไรตี้ / ใบ ปพ.1-9 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ต่อการใช้สมัครเข้าเรียนต่อ สมัครทำงาน

เชื่อได้เลยว่า… ต้องมีน้องๆ หลายคน ที่ยังไม่รู้ว่า จริงๆ แล้ว ใบ ปพ.1-9 คืออะไร ? ใช้ทำอะไรได้บ้าง? แล้วมีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย? 

ใบ ปพ.1-9 คืออะไร ?

มีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้สมัครเข้าเรียนต่อ สมัครทำงาน

ซึ่งบางคนอาจจะรู้แค่ว่า ใบ ปพ.1 คือ Transcript และ ใบ ปพ.2 คือ ใบประกาศนียบัตร เพียงเท่านั้น แล้วที่เหลือก็ไม่ทราบแล้วว่าคืออะไร? วันนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ ใบ ปพ. 1-9 กันว่ามีอะไรบ้าง? จะได้นำกันไปใช้กันอย่างถูกต้อง

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript)

เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เรียนในแต่ละระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสำเร็จในการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน หรือดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)

เป็นเอกสารที่สถานบันการศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำใช้เป็นหลักฐานในการแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตนเองที่ได้เรียนจบมานั่นเอง

3. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา : ปพ.3

เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองว่าได้เรียนจบในหลักสูตรจริง ต่อเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ปพ.4

เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพื่อการแก้ปัญหา หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ใช้แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ คน ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงาน

5. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

6. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้เรียน

7. ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.7

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว

8. ระเบียนสะสม : ปพ.8

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่างๆ ของผู้เรียน ทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

9 สมุดบันทึกผลการเรียน : ปพ.9

เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายการรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปี ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผู้เรียนสำหรับใช้ศึกษาและนำไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา

กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาใหม่

ใบ ปพ. 1-9

ข้อมูลและภาพ : rongsongkot.com, registrar.byu.eduwww.admission.mfu.ac.th

บทความที่น่าสนใจ