พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ย้อนชม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งสุดท้าย จากพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.ขอนแก่น

Home / วาไรตี้ / ย้อนชม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งสุดท้าย จากพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.ขอนแก่น

หากย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีการศึกษาครั้งสุดท้าย ที่บัณฑิตจบใหม่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ขอนแก่น ปี 2541

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหากษัตริย์นักพัฒนา พระองค์ทรงคิดและวางรากฐานด้านต่างๆ ไว้อย่างลึกซึ้งเพื่อประชาชนชาวไทย ดังเช่นพระบรมราโชวาททางด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานความคิดที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น
ภาพ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่บัณฑิต มข.

ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่พระราชทานให้บัณฑิตจบใหม่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษาสุดท้าย วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ใจความตอนหนึ่งว่า…

“การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน ถ้าบัณฑิตจะมีความคิดเห็นและปฏิบัติได้ดังที่กล่าวนี้ ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินชีวิตและกิจการทุกอย่างให้ราบรื่นและมั่นคง จนบรรลุความสำเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าได้ดังที่มุ่งหวัง”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น
ภาพ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากถึง 28 ปี นับเป็น 29 ครั้ง สิ่งนี้แสดงให้ประจักษ์ถึงความมีพระราชหฤทัยใส่ในพระราชกรณียกิจโดยไม่ว่างเว้น และสิ่งนี้ได้ประจักษ์ชัดในหัวใจคนไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี ซึ่งถ้าหากเราทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิต เชื่อได้เลยว่าจะเกิดประโยชน์ตนเองและประเทศชาติอย่างแน่นอน

บัณฑิตคนสุดท้าย ม.ขอนแก่น

บัณฑิตคนสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ในปีการศึกษานั้น ก็คือ นายอิทธิพล สามศรี จากสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

นายอิทธิพล สามศรี บัณฑิตคนสุดท้าย ม.ขอนแก่น ที่รับปริญญาบัตร จาก ในหลวงรัชกาลที่ 9
นายอิทธิพล สามศรี บัณฑิตคนสุดท้าย ม.ขอนแก่น ที่รับปริญญาบัตร จาก ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก มข.

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2511 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก มข. ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2511 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก มข. ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในอดีต ผู้ปกครองเข้าร่วมได้ด้วย

ภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มข. ในอดีต ผู้ปกครองบัณฑิตจะได้ร่วมอยู่ในพิธีด้วย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มข. ในอดีต ผู้ปกครองบัณฑิตจะได้ร่วมอยู่ในพิธีด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและภาพจาก Facebook : Khon Kaen Universitywww.workpointtv.com