ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์

อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคารห้องสมุด ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคารห้องสมุด ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันนี้พาเพื่อนๆ มาดู อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาดูกันดีกว่า อาคารแห่งนี้ มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เราไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

อาคารบรรณราชนครินทร์

ชั้นล่าง มุมอ่านหนังสือพิมพ์, มุมสบาย, มุมแนะนำหนังสือใหม่, บริเวณจัดนิทรรศการ, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการรับฝากของ, ตรวจทางออก

ชั้นสอง บริการวารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา, วารสารเย็บเล่ม, จุลสาร, กฤตภาค, กฤตภาคออนไลน์, หนังสือพิมพ์ฉบับเย็บเล่ม, แนะนำวารสารใหม่

ชั้นสาม บริการยืม – คืนหนังสือ, บริการห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์, บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 000-200, มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริการถ่ายเอกสาร

ชั้นสี่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หนังสืออ้างอิง , นวนิยาย, เรื่องสั้น

ชั้นห้า วิทยานิพนธ์, งานวิจัย, สิ่งพิมพ์ผลงานอาจารย์และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, หนังสือเยาวชน, บริการ E-book, บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน,์ ห้องศาสนา

ชั้นหก จัดเก็บและให้บริการโสตทัศนวัสด,ุ ห้องมินิเธียร์เตอร์, ห้องชมโทรทัศน์

ชั้นเจ็ด หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

อาคารเชื่อม 5 ชั้น

– ชั้นหนึ่ง มุมจำหน่ายหนังสือและเครื่องดื่ม

– ชั้นสอง หนังสือปีพิมพ์ก่อนปี พ . ศ . 2538 หมวด 000-900 , หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

– ชั้นสาม หนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 300 หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด 000-900

– ชั้นสี่ หนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 400-900 หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000-900

– ชั้นห้า ห้องประชุมและห้องอบรม/สัมมนา

ที่ตั้งของหน่วยงาน อาคารบรรณราชนครินทร

– ชั้น 1 ห้องผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น

– ชั้น 2 หน่วยวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยประกันคุณภาพ

– ชั้น 3 หน่วยบริการสารสนเทศ บริการยืม-คืนหนังสือ บริการถ่ายเอกสาร

– ชั้น 4 หน่วยห้องสมุดอัตโนมัติและสื่อออนไลน์ งานบริหารทั่วไป หน่วยการเงินและพัสดุ หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

– ชั้น 5 หน่วยพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศ (วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการ)

– ชั้น 6 หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ

– ชั้น 7 หน่วยพัฒนาหอจดหมายเหตุ

อาคารเชื่อม 5 ชั้น

– หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ)

– เฟื้องฟ้าบุ๊คช็อป

ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

– เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

– โทรศัพท์ : 0-3426-1054-6 โทรสาร : 0-3426-1054-5

– E-mail : library@npru.ac.th

ขอบคุณข้อมูล : http://acit.npru.ac.th/library/department.php