รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม
Prescription form clipped to pad lying on table with stethoscope twisted in heart shape and blue doctor uniform closeup. Medicine or pharmacy concept. Empty medical form ready to be used

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยผ่านระบบรับตรง ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดแล้ว! หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

เปิดแล้ว! หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

จำนวนที่รับ

  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 48 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่าที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. การสอบข้อเขียน

  • เคมี ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20
  • ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 20

2. การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และทดสอบภาวะด้านจิตเวช

สามารถเข้าไปดูระเบียบการสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0BwJR54FN09wtWWpQNE8tYUpHa0k/view

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสยาม : http://www.medsiamu.com/newmedsiam/

——————————–

เรื่องน่ารู้ แถลงการณ์ฉบับที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ลัยสยาม

เรื่องน่ารู้ แถลงการณ์ฉบับที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ลัยสยาม