พิธีไหว้ครู ม.มหาสารคาม มมส ไหว้ครู

นิสิต ม.มหาสารคาม จัดใหญ่ พิธีไหว้ครู “หลอมรวมดวงจิต ศิษย์น้อมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ”

Home / กิจกรรม / นิสิต ม.มหาสารคาม จัดใหญ่ พิธีไหว้ครู “หลอมรวมดวงจิต ศิษย์น้อมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ”

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “หลอมรวมดวงจิต ศิษย์น้อมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิต ม.มหาสารคาม จัดใหญ่ พิธีไหว้ครู

“หลอมรวมดวงจิต ศิษย์น้อมวันทา เทิดทูนศรัทธา อาจริยคุณ”

จากนั้น นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขับร้องทำนองสรภัญญะ วง MSU CHORUS และวงซิมโฟนีอาร์เคสตรา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขับร้องเพลงประสานเสียง พระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต กล่าวนำคำบูชาครู นิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงอัญเชิญพานไหว้ครู ตามด้วย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม) นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สภานิสิต องค์การนิสิต และตัวแทนจาก 20 คณะ เชิญพานไหว้ครูขึ้นบนเวที

นิสิต ม.มหาสารคาม จัดใหญ่ พิธีไหว้ครู

โดยมี อธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ รับพานไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียนนิสิต ที่ได้นำมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย

โอกาสนี้ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตเรียนดี พร้อมมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ ก่อนที่จะกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตในวันนี้ว่า

“หลายคนมองว่า ชีวิต 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาที่นาน แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก ขอให้นิสิตที่รักทุกคน จงหมั่นศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ดูแลตนเองให้อยู่รอด ปลอดภัย แทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้องที่ฝากความหวังและอนาคตไว้กับเรา มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนแปลงสาธิตชีวิต ที่จะหล่อหลอมเราในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องวิชาความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต การแก้ปัญหา และเอาตัวรอดในสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใจกลางของชุมชน เรามีปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสังคม เพราะมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่า ในวันที่เราสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต เราจะใช้ประสบการณ์และวิชาความรู้ ที่เก็บเกี่ยวและเรียนรู้ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป”

ภาพทั้งหมด / Slide ซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวกับ พานไหว้ครู