มหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น ใบสมัครแอดมิชชัน

เช็คกันให้ละเอียด!! 7 โซนสำคัญ “ใบสมัครแอดมิชชัน” ประจำปีการศึกษา 2560

Home / Admission / เช็คกันให้ละเอียด!! 7 โซนสำคัญ “ใบสมัครแอดมิชชัน” ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ (http://a.cupt.net) อีกหนึ่งสิ่งสำคัญนอกจากที่เราต้องตัดสินใจให้ดีแล้วในการเลือก 4 อันดับ ในการแอดมิชชันนั้น ก็คือ “ใบสมัครแอดมิชชัน” เพราะว่าในส่วนต่างๆ ของใบสมัครนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสมัครคัดเลือก ไม่ควรที่จะมีตรงไหนผิดพลาดเลย ไม่งั้นอาจจะส่งผลต่อการสมัครของน้องๆ กันได้ และนี่ก็คือ 7 สำคัญในใบสมัครแอดมิชชัน ที่น้องๆ ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนส่งใบสมัคร

7 โซนสำคัญ ใบสมัครแอดมิชชัน 2560

ใบสมัครแอดมิชชัน

โซนที่ 1

ตรวจสอบ เลขที่ใบสมัคร สำคัญ! ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 และใช้ในการตรวจสอบผลการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อีกด้วย

โซนที่ 2

ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาที่สำเร็จ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (น้องๆ ต้องกรอกอย่างน้อย 1 เบอร์ คือเบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

โซนที่ 3

ตรวจสอบ GPAX หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ซึ่งสามารถดูได้จากด้านหลังใบ ปพ. 1 : พ ในช่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ที่ไม่ถ่วงด้วย O-NET และเลขที่นั่งสอบ O-NET, GAT/PAT (ดูได้จากระบบ O-NET และระบบ GAT/PAT ที่เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th)

กรณีที่ ทปอ. ดึงข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้แล้ว

หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่ สอท. ดึงมาไม่ตรงกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลแก้ไขผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆ กับ สอท. อีก หากภายหลัง ทปอ. พบว่าผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX ทปอ. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

กรณีที่ ในระบบรับสมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้นั้น 

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆ กับ ทปอ. อีก หากภายหลัง สอท. พบว่าผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX ทปอ. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

** ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในวงเล็บจะเป็นเลขที่นั่งสอบ O-NET (59)

คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่

  • GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/59)
  • GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/59)
  • GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/60)
  • GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/60)

ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จะมีเลขที่นั่งสอบอยู่เฉพาะในวงเล็บ เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/60) และ/หรือ GAT/PAT (2/60) ที่ผู้สมัครแอดมิชชันได้เคยสมัครสอบ GAT/PAT ไว้ (แม้ไม่ได้เข้าสอบก็ตาม)

โซนที่ 4

เช็คการจัดอันดับในการเลือกคณะ การจัดอันดับมีความสำคัญเฉพาะตัวผู้สมัครแอดมิชชัน น้องๆ สามารถแอดมิชชันติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น ระบบประมวลผลแอดมิชชันของ สอท. พิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันแต่ละราย ทีละ 1 อันดับ ไล่จากอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 4 หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดเมื่อไหร่จะหยุดพิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นทันทีและไม่พิจารณาอันดับถัดไปที่ได้เลือกไว้ เช่น หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดอันดับที่ 1 แล้ว อันดับที่ 2-4 ที่ได้เลือกไว้ จะไม่ถูกพิจารณาในอีก ดังนั้นอยากติดอันดับไหนมากกว่า เลือกไว้อยู่อันดับบน

ทั้งนี้ เมื่อ ทปอ. ประกาศผลแอดมิชชันแล้ว หากน้องๆ ติดอันดับบน จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับล่างได้ เช่น แอดมิชชันติดอันดับที่ 1 แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับ 2 แม้มีคะแนนสูงกว่า คะแนนต่ำสุดของอันดับที่ 2 ก็ตาม

กรณี ข้อมูลคณะและมหาวิทยาลัยล้นขอบใบสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องกังวล ข้อมูลการสมัครยังมีอยู่ครบถ้วนในระบบรับสมัคร

โซนที่ 5

รูปถ่ายชุดนักเรียน ชุดนิสิตนักศึกษา ชุดสุภาพ (เสื้อสีขาว) รูปสีหรือขาวดำก็ได้ ในวันที่ชำระเงินค่าสมัครยังไม่ต้องติดรูปถ่ายก็ได้ แต่ต้องติดรูปถ่ายเพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

โซนที่ 6

ใบชำระเงินค่าสมัคร ค่าสมัครแอดมิชชัน เลือก 1 อันดับ 100 บาท + เลือกอันดับถัดไป (2-4) อันดับละ 50 บาท เช่น กรณีเลือกสมัครครบทั้ง 4 อันดับ ค่าสมัครเท่ากับ 250 บาท

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน กรณีชำระเงินผ่าน ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย 15 บาท กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอวิส 10 บาท

เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยจะตัดส่วนนี้ไป หรือกรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือในบางธนาคาร จะยังคงเหลือส่วนไว้ โดยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารออกใบชำระเงินให้แทน

โซนที่ 7

เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย จะลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินหรือประทับตรา ไว้ในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ผู้สมัครลงชื่อผู้สมัคร กรอกสาขา และวันเดือนปีที่ชำระไว้ด้วยนะ)

โดยในบางธนาคาร เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินจะพิมพ์ข้อมูลการชำระเงินลงในใบสมัครแอดมิชชัน และในบางธนาคาร จะออกใบชำระเงินให้แทน ธนาคารจะประทับตราไว้ในใบชำระเงินที่ธนาคารออกให้ หากผู้สมัครพบว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารพิมพ์ข้อมูลในใบชำระเงินให้แทนไม่ถูกต้อง เช่น พิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิด แต ข้อมูลในใบสมัครของผู้สมัครถูกต้อง ผู้สมัครไม่ต้องกังวล หากหลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วันทำการ สถานะการชำระเงินขึ้นก็ไม่มีปัญหา

กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะออกใบชำระเงินให้โดยไม่มีการประทับตราและไม่มีการลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา : http://p-dome.com