admissions gat-pat gpax การคิดคะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย แอดมิชชั่น โอเน็ต

วิธีการคิดคะแนน ในระบบ TCAS | GPAX, O-NET, GAT และ PAT

Home / Admission / วิธีการคิดคะแนน ในระบบ TCAS | GPAX, O-NET, GAT และ PAT

การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็เดินมาถึงแล้ว สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือเรียกว่า Thai University Central Admission System :  TCAS โดยในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 รอบด้วยกัน แต่ทั้งนี้ในแต่ละรอบก็มีการใช้ผลคะแนนสอบที่แตกต่างกันบ้างในบางคณะ/สาขาของแต่ละมหาวิทยาลัย

วิธีการคิดคะแนน ในระบบ TCAS

ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวบรวมวิธีการคิดสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นผลสอบ GPAX, O-NET, GAT/PAT มาให้น้องๆ ได้ลองคำนวณกันก่อนดีกว่า จะได้รู้กันค่ะว่าคะแนนที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้พอสำหรับสมัครเข้าเรียนต่อในคณะ/สาขาที่ต้องการหรือไม่ …

การคิดคะแนน GPAX

ในการคัดเลือกกำหนดให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 ของการคิดคะแนนส่วนนี้ ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็น 300 คะแนน

ขั้นตอนการคิดคะแนน

ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน

ให้นำคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็นคะแนนแล้วคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX

ตัวอย่าง ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

วิธีการคิดคะแนน GPAX

วิธีการคิดคะแนน O-NET

ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมัครคูณกับ 3 (รวม 5 วิชาด้วย ได้แก่ 01 = ภาษาไทย, 02 = สังคมศึกษา, 03 = ภาษาอังกฤษ, 04 = คณิตศาสตร์, 05 = วิทยาศาสตร์)

** หมายเหตุ สำหรับวิชา 06-08 ได้แก่ 06 = สุขศึกษาและพลศึกษา, 07 = ศิลปะ, 08 = การงานอาชีพและเทคโนโลย ไม่ต้องนำคะแนนมาคูณ โดยกำหนดให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300 เนื่องจากเป็นวิชาเรียนในโรงเรียนที่รวมคะแนนไปกับใบเกรดโดยอัตโนมัติ

นำคะแนนในข้อ 1 คูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด

นำคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET

ตัวอย่าง ผู้สมัครมีคะแนน O-NET ดังนี้

วิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00 05 = 87.00, 06 = 240.00 (เฉพาะวิชา 06 คะแนนเต็ม 300)

วิธีการคิดคะแนน O-Net

วิธีการคิดคะแนน O-Net

วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT

1.นำคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด

2.นำคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ PAT

ตัวอย่าง

วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้สอบ O-NET 8 กลุ่มสาระฯ คือ รหัส 01,02,03,04,05 และ 06 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 5 วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังนี้

วิธีการคิดคะแนน Gat และ Pat

การคิดคะแนนรวมทั้งหมด GPAX, O-NET, GAT และ PAT

การคิดคะแนนรวม (นำคะแนนทั้งหมดมาบวกรวมกัน) แล้วจะได้คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นจ๊ะ
คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT

แอดมิชชั่น

ติดตามรายละเอียดการแอดมิชชั่น 2560 เพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.aupt.or.th

คลิปความรู้ PAT2 ข้อนี้ออกทุกปี

บทความแนะนำ