TCAS TCAS63 กำหนดการ

กำหนดการ TCAS63 – การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS63 – การสมัครสอบ การสอบ วันประกาศผลสอบ

ในแต่ละปีในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมก็ช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นมหกรรมการสอบ ของนักเรียนไทยได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะนักเรียน ม.6 ที่ต้องสอบทั้งปลายภาคและสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เรามีกำหนดการสมัครสอบ การสอบ ที่น้องๆ ควรรู้ควรรู้ เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบให้มากที่สุด – กำหนดการ TCAS63

กำหนดการ TCAS63

การสมัครสอบ TCAS63 ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio : เริ่มธันวาคม 2562
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา : เริ่มกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท : เริ่มเมษายน 2563
รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : เริ่มพฤษภาคม 2563
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : เริ่มพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

รายละเอียดกำหนดการ TCAS63

รอบที่ 1 Portfolio

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • คะแนนที่ใช้ : ใช้เกรด / Portfolio / สอบสัมภาษณ์ / คุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 2 โควตา

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 – วันที่ 25 เมษายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษ
 • คะแนนที่ใช้ : GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / เกรด /คุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ GAT PAT / 9 วิชาสามัญ / วิชาเฉพาะแพทย์

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 8 มิถุนายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท โครงการอื่นๆ
 • คะแนนที่ใช้ : เกรด / O-NET / GAT PAT / วิชาเฉพาะแพทย์

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กำหนดการระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน 2563
 • กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • คะแนนที่ใช้ : เกรด / O-NET / GAT PAT

ทั้งนี้ ระบบ TCAS63 ในรอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ต้องลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ถึงจะสามารถสมัครเข้าคัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยได้

การสมัครสอบและการสอบ TCAS63

เดือนธันวาคม  2562

– สมัครสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
– สมัคร TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
– สอบ GAT/PAT

เดือนมีนาคม 2563

– สอบ O-NET , สอบวิชาเฉพาะแพทย์, สอบ 9 วิชาสามัญ

เดือนเมษายน 2563

– เปิดรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท

เดือนพฤษภาคม 2563

– สมัครสอบรอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน : พฤษภาคม 2563
– สมัครสอบรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หมายเหตุ วันที่สอบ TCAS62
GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

o-net TCAS ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย โอเน็ต

เข้าใจง่าย การหายใจระดับเซลล์ Cellular Respiration ภายใน 5 นาที..

Link : seeme.me/ch/krumorn/qAVoBk?pl=Exbk0z Link : 4 เรื่อง ที่น้องม.5 ควรรู้เพื่อเตรียมตัวสอบ TCAS’63

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

การสอบของนักเรียนไทย

1. O-NET

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. GAT/PAT

2.1 GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

2.2 PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา

ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

บทความแนะนำ