คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ แนะแนวการศึกษา

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี – สมัครได้ทั้ง นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

Home / ข่าวการศึกษา / อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี – สมัครได้ทั้ง นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

เรียกได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกและรวมถึงในประเทศไทยต่างก็พากันเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หรือ Massive Open Online Course (MOOC) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการนำเทคโนโลยีที่สนับสนุนแนวคิดการกระจายความรู้สู่สาธารณชน MOOC เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการเปิดห้องเรียนจำลองที่มีทั้งสื่อการเรียนการสอน การสอบ การทำแบบฝึกหัด และการตอบโต้กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอย่างจริงจัง และทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุด เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยไทย

ดังนั้น เหล่ามหาวิทยาลัยของไทยจึงได้มีการร่วมมือกันเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ฟรี! ที่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ถึงแม้จะไม่ใช่นักศึกษาก็ตาม สามารถสมัครเข้าเรียนในคอร์สออนไลน์ที่ตนเองสนใจได้กับแบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้จากมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง? ที่เปิดสอนคอร์สออนไลน์ ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมมาให้กันแล้วค่ะ อย่ารอช้า! ตามมาดูกันเลย…

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

1. การถ่ายภาพเบื้องต้น 

คอร์สเรียนการถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นวิชาเรียนที่ทุกคนสามารถสมัครลงเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยเนื้อหาที่สอนนั้นจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ ของการถ่ายภาพ ตั้งแต่ประเภท ส่วนประกอบ การทำงานของกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ วิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้ภาพออกมาสวย วิธีการจัดวางองค์ประกอบในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ และยังรวมถึงการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพหลังถ่ายภาพเสร็จแล้วอีกด้วย เรียกได้ว่าใครที่ลงเรียนในวิชานี้จะได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพแบบครบวงจรจริง ๆ

การเรียนการสอนทั้งหมดนี้จะสอนโดยอาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit
– ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

** เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

2. การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา 

การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา (Advanced Photography for Advertising) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาที่สอนจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา โดยจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ ไปจนถึงแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา วิชานี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่กระบวนการคิดและการทำงานในการสร้างงานและขั้นตอนการลงมือทำ เทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ภานสินค้า ฯลฯ ไปจนถึงการใช้โปรแกรมในการตกแต่ง

คุณสมบัติของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

–  การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

** โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

3. การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์

อีกหนึ่งวิชาเรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนได้แก่ การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Based Graphics Design) จะเรียนเน้นด้านหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ในงานออกแบบเพื่อการสื่อสาร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งงานด้านการออกแบบทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และงานด้านสื่อออนไลน์ เน้นใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำให้งานออกมาสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

– การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

** โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียน

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

4. การสร้าง Infographics : What & How? 

การสร้าง Infographics: What & How? วิชาน่าเรียนจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชานี้จะสอนการสร้าง Infographic จากโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ การคิดรายละเอดียกภายในงานแต่ละชิ้น เช่น การใช้แผนภูมิภาพแบบต่าง ๆ การใช้ภาพประกอบ การจัดองค์ประกอบ การเลือกใช้ฟ้อนต์ให้เข้ากับงาน การพาดหัวงาน การทำภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) รวมเท่ากับ 30 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

** ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

5. การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS

สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS เปิดสอนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาที่เรียนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบการเรียนผู้เรียนจะสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะเป็น Web Developer อย่างแท้จริง

คุณสมบัติของผู้เรียน ได้แก่ ผู้ที่สนใจในรายวิชานี้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน เพียงแค่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครเรียนได้ และเกณฑ์ที่ใช้วัดผล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่า 50%

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ 

สำหรับวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ (Product Design for Entrepreneur) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเรียนนี้จะพาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตั้งแต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ ความเข้าใจการพิมพ์ เช่น ตัวอักษร สี กราฟิกต่าง ๆ ไปจนถึงการออกแบบกล่อง ซอง ถุง ฉลาก ฯลฯ ทั้งนี้ตัวเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เรียน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ก็สามารถเรียนได้ และมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากความเข้าใจและการประเมินจากการทดสอบรายโมดูลแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โมดูลละ 8 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 80%

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

7. การเงินส่วนบุคคล

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร วิชานี้เป็นรายวิชาสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน โดยจะนำเสนอการวางแผนทางการเงินแบบเบื้องต้น และการวางแผนกทางการเงินโดยใช้โปรแกรม Excel จากนั้นจะเป็นการสอนเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้นำกลยุทธ์การลงทุนเน้นคุณค่า อีกทั้งยังได้นำเสนองานวิจัยเเกี่ยวกับการลงทุน และในช่วงท้ายของการเรียนจะมีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาสอนด้วย เช่น Jitta.com และ Gurufocus.com เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน สามารถสมัครเรียนได้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่วนการวัดและประเมินผล ผู้เรียนจะต้องสามารถทำโจทย์ได้ผ่าน 50% (และวิชานี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร)

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

8. การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม 

การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม (Intra Oral Radiology in Dental Work) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิชาความรู้ที่สอนให้กับผู้ที่ทำงานด้านทันตกรรมและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาจะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุผลของการที่ต้องรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การเตรียมตัวที่เหมาะสมก่อนเข้ารับการถ่ายอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เรียน ไดแก่ นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจการถ่ายภาพรังสีในช่องปากทางทันตกรรม และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ และสามารถตอบคำถามใน quiz หรือ exam ได้มากกว่าร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

** รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

9. จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ทั้งจิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง ได้แก่ นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ การควบคุมตนเอง และจิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และการทำงานกลุ่ม

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน ได้แก่

– ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 5%
– กิจกรรมระหว่างบทเรียน (การตอบแบบประเมิน/แบบสอบถาม – Lab) จำนวน 13 ครั้ง 20%
– ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 35%
– สอบปลายภาค (Final Exam) 40%

** รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 75 คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

10. ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนาในสถานการสมมุติต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การทักทาย การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะลงเรียนในวิชานี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเบื้องต้นมาก่อนด้วยนะจ๊ะ และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก็คือ ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมครบทุก Unit มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

สาระน่ารู้ส่งท้าย

Massive Open Online Course (MOOC) คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่รองรับผู้เรียนหรือผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ วัย การศึกษา โดยได้เปิดให้บริการเรียนฟรีและเป็นการเรียนในรูปแบบ Anywhere Anytime กล่าวคือ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ เรียนได้ทุกที ทุกเวลา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอ บรรยายโดยอาจารย์เจ้าของวิชา มีแบบฝึกหัดให้ทำหลังบทเรียน น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! วิชาอื่น ๆ ที่สนใจได้ที่ : https://thaimooc.org/

บทความที่น่าสนใจ