ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนให้เปล่า มูลนิธิดํารงชัยธรรม

มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบทุนการศึกษา “นวัตกรเพื่อสังคม” ป.ตรี 20 ทุน ปี 2563

Home / ข่าวการศึกษา / มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบทุนการศึกษา “นวัตกรเพื่อสังคม” ป.ตรี 20 ทุน ปี 2563

ข่าวดี! สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 อายุไม่เกิน 21 ปี มูลนิธิดํารงชัยธรรม มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จํานวน 20 ทุน

ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต “นวัตกรเพื่อสังคม” รุ่นที่ 19/2563 โดยเป็น ทุนให้เปล่า สนับสนุน ค่าเทอม (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบทุนการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุด ไม่เกินระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษา ภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2563

มูลนิธิดำรงชัยธรรม มอบทุนการศึกษา "นวัตกรเพื่อสังคม" ป.ตรี 20 ทุน ปี 2563

คุณสมบัติของนักเรียน

– นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

– เป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน

– ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

– สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

ลักษณะทุนการศึกษา

– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุด ไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษา ภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

– ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการดูแลจากทีม Coaching (Dream team Coaching ) เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างเยาวชนนวัตกร ตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบไปด้วยบัณฑิตทุนจากหลากหลายสาขาอาชีพ

4 ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน

1. เตรียมความพร้อมก่อนกรอกใบสมัคร
2. เตรียมเอกสารที่ใช้สมัครขอรับทุน
3. การกรอกใบสมัครขอรับทุน และส่งเอกสาร
4. การอัพโหลดไฟล์

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ไม่ใช่แค่โตได้ แต่อยากให้โตดี

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่

http://www.damrongchaitham.com/application

บทความอื่น ๆ