su คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง! คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

เปิดรับตรงแล้วค่ะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ทำการเปิดรับสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยและสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครทั้งหมด 4 หลักสูตร 8 สาขาด้วยกัน (อ้อ! แล้วหนึ่งคนสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้นะคะ) ลองมาดูรายละเอียดกันก่อนสมัครเลยค่ะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง 2559

วิธีการรับสมัคร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. น้องๆ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

– สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ถนนชะอำ-ปราณบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
– กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
– กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2. การสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ให้น้องๆ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ไปที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 ในระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการจะดูวันประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจะรอจดหมายถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

** โปรดส่งโดยวิธีด่วนพิเศษ EMS และ วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบด้วยวิธีรับตรง”

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครคัดเลือก ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.ms.su.ac.th/Default.aspx?tabid=58&ID=1321&language=en-US
2. สำเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2557 หรือ ปีการศึกษา 2558) ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาในครั้งที่ผู้สมัครใช้อ้างอิง (พิมพ์ด้วยกระดาษ ปกติพื้นขาว ขนาด A4 )
6. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบสาขาวิชาละจำนวน 450 บาท (ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุน นนท์ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ บัญชีเลขที่ 058-0-33437-6 หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขามศก.วข.สารสนเทศเพชรบุรี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ พบ.บัญชีเลขที่ 980-2-31718-7)

** หมายเหตุ
1. สำเนาหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ
2. พิมพ์ใบสมัครซึ่งมี 2 หน้า ด้วยกระดาษปกติพื้นขาว ขนาด A4 (พิมพ์แบบหน้าหลัง) และกรอกข้อมูลการสมัครให้ชัดเจนด้วยลายมือที่อ่านง่าย
3. ค่าสมัครสอบนี้จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามข้อคุณสมบัติทั่วไปอีกครั้งกับต้นฉบับใน วันที่ผู้สมัครไปรายงานตัวหลังจากสอบคัดเลือกได้หากพบว่าไม่ถูกต้องผู้สมัคร จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา ได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จำนวน 10 คน
– สาขาวิชาการตลาด จำนวน 10 คน
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 10 คน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน
– สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ จำนวน 80 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการชุมชน จำนวน 10 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 10 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 10 คน

** หมายเหตุ
– สามารถสมัครคัดเลือกได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น และหากสมัครเกิน 1 สาขาวิชา คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาเลือกรับสมัครเพียงสาขาเดียว โดยไม่คืนค่าสมัครสาขาวิชาที่สมัครเกิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– การคัดเลือกนักศึกษาจะพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2557 หรือ ปีการศึกษา 2558) ที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชน เป็นเกณฑ์ ดังรายละเอียดวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกในตารางด้านล่างร่วมกับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นเด็ดขาด โดยสามารถเข้ามาดูเกณฑ์การคัดเลือกได้ : http://www.ms.su.ac.th/Default.aspx?tabid=58&ID=1321&language=en-US

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครทราบภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
ทางเว็บไซต์ : www.ms.su.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

คณะวิทยาการจัดการ จะทำการกำหนดจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
ทางเว็บไซต์ : www.ms.su.ac.th

น้องๆ คนไหนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : โทร 0-3259-4028 และ 0-3259-4043-50 ต่อ 41045, 41046 และ 41049
หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ : เว็บไซต์ http://www.ms.su.ac.th/
และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Faculty Of Management Science Silpakorn University – Thailand

————————————————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง >> Update! มหาลัยรัฐบาล เปิดรับตรง 30 โครงการ หลังแอดมิชชั่น 59