คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

เพิ่มรอบแล้ว! รับตรง 59 คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Home / ข่าวการศึกษา / เพิ่มรอบแล้ว! รับตรง 59 คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรงประจำปีการศึกษา 2559 ยังไม่หมดนะคะ เพราะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เพิ่มรับตรง (ด้วยวิธีพิเศษ) ครั้งที่ 2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รีบมาดูกันด่วนๆ เลยค่ะ เพราะว่าเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น จะมีสาขาไหนบ้างที่เปิดรับ พร้อมมาดูขั้นตอนการสมัครได้เลย….

 ม.ศิลปากร เพิ่มรอบรับตรง ครั้งที่ 2 คณะสัตวศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 59

สาขาที่เปิดรับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 คน

2. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 30 คน

3. สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 30 คน

4. สาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตหรือศิลป์-คำนวณ (เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่างๆ ดังนี้

– ตาบอดทั้ง 2 ข้าง
– มีความพิการของมือ แขน หรือขา ตลอดจนการรับฟังที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติในวิชาชีพ
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา

 

วิธีการสมัครสอบ

1. นักเรียนสามารถรับใบสมัคร (แบบ สทก.1) โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.asat.su.ac.th

2. การยื่นใบสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สมัครด้วยตนเองได้ที่ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ : นักเรียนกรอกใบสมัคร (แบบ สทก.1) สำหรับโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ พร้อมค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท

*** โดยแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนามคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หรือสำเนาการโอนเงินธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ค่าสมัครสอบ) หมายเลขบัญชี 981-8-16618-3 ส่งมายัง ฝ่ายวิชาการ (รับสมัคร) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 หรือโทรสารหมายเลข 0-3259-4038 ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ที่เว็บไซต์ http://www.asat.su.ac.th

4. สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทางเว็บไซต์ www.asat.su.ac.th

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว (ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐาน ใบ รบ.ที่แสดงว่าจบการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ประทับตราโรงเรียน พร้อมลายมือชื่อของผู้อำนวยการหรือนายทะเบียน) โดยแสดงหลักฐานฉบับจริงประกอบ จำนวน 1 ชุด)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

————————————————-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.su.ac.th/ และ http://www.asat.su.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-3259-4038