นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ สอบรับตรง

รับตรง 60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน คณะวิศวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจะสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.75
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นของโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 2 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสาขาวิชาที่สมัคร
4. มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย

กำหนดการคัดเลือก

– เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 19 กันยายน 2559

– สอบข้อเขียน ในวันที่ 24 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2559

– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2559

– การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559

– ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ภายในวันที่ 25-28  เมษายน  2560

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนหรือ download แบบฟอร์มใบสมัครที่ : http://reg.eng.cmu.ac.th/

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

– สำเนาระเบียนผลการศึกษา (รบ.1) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่ากัน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3×4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
– หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการคัดเลือก

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้ออกข้อสอบและดำเนินการสอบคัดเลือกเองทั้งหมด โดยกำหนดวิชาที่สอบคือ วิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ : http://reg.eng.cmu.ac.th/reg/

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ : http://www.eng.cmu.ac.th/web/?lang=th

หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 053-944179, แฟกซ์ : 053-944113

———————————————————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่

>> รับตรง 5 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com