นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คนรักดนตรี ต้องไม่พลาดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค

2. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

3. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

4. สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

5. สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี

6. สาขาวิชาละครเพลง

7. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน

8. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

กำหนดการคัดเลือก จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน ดังนี้

รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี

3. มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทยและ/หรือสากล และโสตทักษะ

4. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา (ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสาขาวิชา ที่กำหนดให้สอบ)

ขั้นตอนการสมัครและสถานที่สอบ

1.ขอรับรหัสสมัครสอบ จากระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php

2. เมื่อผู้สมัครมีรหัสสมัครสอบแล้ว (Application No และ Reference Code) ให้เข้าไปสมัครสอบในระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://commas.music.mahidol.ac.th/stu_new/login/login_curri.php

3. การแจ้งและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงระหว่างดำเนินการจัดการสอบ มหาวิทยาลัยจะประกาศทาง Internet โดยใช้ Web Site คือ http://commas.music.mahidol.ac.th และติดประกาศที่งานรับสมัคร (สาขาศาลายา) บริเวณ หน้าห้อง A103

4. สถานที่จัดสอบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

หลักฐานการสมัคร

1. เอกสารการสมัคร ที่กรอกข้อความครบถ้วน (พิมพ์ออกมาจากระบบ)

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน (ให้ติดลงในเอกสารการสมัครในจุดที่ระบุให้ติดรูป)

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์สอนดนตรี 1 ฉบับ (พิมพ์ฟอร์มออกมาจากระบบ และนาไปให้อาจารย์ผู้สอนรับรอง)

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ป.พ.) หรือสำเนาสมุดรายงานประจาตัวผลการศึกษา (สมุดพก)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สาเนำบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต

หมายเหตุ :

– เอกสารสาคัญทุกชนิดให้ใช้ตัวสำเนาและลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ วิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ในการคืนเอกสารทุกฉบับที่ท่านนามาใช้ในการสมัคร
– ไม่รับสมัครในกรณีที่เอกสารการสมัครสอบไม่ครบถ้วน

——————————————————————

น้องสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://www.music.mahidol.ac.th/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

>> รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท)

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com