นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะวิศวฯ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– เทคโนโลยีชีวภา รับ 3 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– ปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ รับ 2 คน
– วิศวกรรมเครื่องกล รับ 5 คน
– วิศกรรมเคมี รับ 5 คน
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับ2 คน
– วัสดุชั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี รับ 5 คน
– วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ รับ 2 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

– ธุรกิจวิศวกรรม รับ 5 คน

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.eng.su.ac.th/
– ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2559
– ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งผ่านไปรษณีย์ วันที่ 20 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2559
– ประกาศสถานที่วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การวัดทักษะส่วนบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาธุรกิจวิศกรรม ในวันที่ 27 กันยายน 2559
– วันที่ทำการสอบวัดความสามารถ 15 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
2. ต้องได้ค่าเฉลี่ยสะสม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 3.50 ของทั้ง 4 ภาคการศึกษา

วิธีการคัดเลือก

1. การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การวัดทักษะส่วนบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
2. สอบสัมภาษณ์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดระเบียบการสมัครทั้งหมดได้ที่ : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission60-news.php

———————————————–

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร มหาวิทยาลัยศิลปากร

>> รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2 โครงการ รวม 330 คน) 

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com