นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรงโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มข. เปิดรับตรงโดยวิธีพิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

– จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชุ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผ่านการคดกรองจากรายละเอียดการสมัครทั้งหมด ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้
2. การทดสอบความรู้พื้นฐานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. การครวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://home.kku.ac.th/admismd/
– ผู้สมัครทำการส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณืย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 กันยายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำการสอบ ในวันที่ 22 กันยายน 2559
– ผู้มีสิทธิ์ทำการสอบต้องทำการชำระเงินค่าสอบ ภายในวันที่ 22 – 26 กันยายน 2559
– ประกาศแผนที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
– ทำการทดสอบข้อเขียน วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 10 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
– ผู้มีสิทธิ์ศึกษา เข้ารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2559

—————————————————-

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

– จำนวน 76 คน (พื้นที่ในการรับคือ 20 จังหวดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชุ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://home.kku.ac.th/admismd/
– ทำการชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือ Counter service
– ผู้สมัครทำการส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณืย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 กันยายน 2559
– ประกาศแผนที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
– สอบข้อเขียน วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ และทำการตรวจร่างกาย ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ และผ่านการตรวจร่างกาย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
– ผู้มีสิทธิ์ศึกษา เข้ารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2559

—————————————————-

3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

– จำนวน 44 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชุ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://home.kku.ac.th/admismd/
– ผู้สมัครทำการส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณืย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 กันยายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำการสอบ ในวันที่ 22 กันยายน 2559
– ผู้มีสิทธิ์ทำการสอบต้องทำการชำระเงินค่าสอบ ภายในวันที่ 22 – 26 กันยายน 2559
– ประกาศแผนที่นั่งสอบและสนามสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
– ทำการทดสอบข้อเขียน วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 10 พฤศจิกายน 2559
– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
– ผู้มีสิทธิ์ศึกษา เข้ารายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://campus.campus-star.com/acnews/16988.html

—————————————————-

อ่านรายละเอียดทั้งหมด พร้อมดูขั้นตอนการสมัครที่ : http://home.kku.ac.th/admismd/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร : 043-363407
โทรสาร : 043-363942
webmaster : kchaiy@kku.ac.th
สโมสรนักศึกษาแพทย์ : https://www.facebook.com/ToBeMedKKU

—————————————————-

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพจาก : https://www.kku.ac.th/kkuphotos/view.php?type=08&l=th