นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง 60 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน โดยผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมมาให้แล้ว! กสพท เปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ / จำนวนที่รับทั้งหมด

รับตรง 60 แพทยศาสตร์ กสพท

รับตรง 60 แพทยศาสตร์ กสพท

*** หมายเหตุ

1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ คณะ/สาขา โดยจะเลือกสมัครหลักสูตรเดียวกันทั้ง 4 อันดับก็ได้ เช่น เลือกสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้ง 4 อันดับ หรือจะเลือกคละหลักสูตรใน 4 อันดับ เช่น เลือกทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คละกันใน 4 อันดับ

2. ประกาศ กสพท ฉบับที่ 2/2560 รับเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากเดิม รับ 25 คน รับเพิ่มเป็น 50 คน อ่านรายละเอียดได้ที่ : http://www9.si.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

2. สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า เท่านั้น

3. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559) ทั้ง 4 หลักสูตร

4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาอกกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต / นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก / ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)

5. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ : www.pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 แพทยศาสตร์ กสพท

รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

รับตรง 60 แพทยศาสตร์ กสพท

*** หมายเหตุ

1. ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้วิธีการสอบคัดเลือกรายวิชาเหมือนกัน

2. เกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 (สทศ. จัดสอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560) จะต้องทำคะแนนรวม O-NET 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษาอื่นๆ ดูรายละเอียดการสอบ O-NET ได้ที่ : https://campus.campus-star.com/onet/18127.html

—————————————————————-

ดูรายละเอียดการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ : http://www9.si.mahidol.ac.th/

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com