นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัคร 14 คณะด้วยกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมโครงการรับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการคัดเลือก

– เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp

– ชำระเงินค่าสมัคร ได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตามเวลาทำการของธนาคาร หรือเคาเตอร์เซอร์วิส

คณะที่เปิดรับ/คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คณะนิติศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

3. คณะรัฐศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.5

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 2.5

4. คณะเศรษฐศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

6. คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิติศาสตร์

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิติศาสตร์

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

9. คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชากายภาพบำบัด

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

10. คณะพยาบาลศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

–  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องมีหน่วยการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

11. คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการละคอน

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

12. คณะสาธารณสุขศาสตร์

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

13. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

14. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

–  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

–  เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

–  ผู้ที่กำลังศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

–  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา : http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/Admissions.TU

————————————–

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

>> รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) มธ.

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com