นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 โครงการ 10% (แบบยื่นเกรด) มหาวิทยาลัยพะเยา

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการ 10% (แบบยื่นเกรด) มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% (โดยวิธีการยื่นเกรด) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการรับตรง 10% มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร

– เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – วันที่ 30 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://admission.up.ac.th/main4

– ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2559

– ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2559

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

– สาขาวิชาการประมง จำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรจำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 9 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวนรับ 9 คน
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 18 คน

3. คณะนิติศาสตร์

– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 120 คน
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 18 คน

4. คณะแพทยศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จำนวนรับ 72 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนรับ 27 คน
– หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) จำนวนรับ 30 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน

5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

– หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวนรับ 60 คน

6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร จำนวนรับ 30 คน
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จำนวนรับ 27 คน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวจำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 36 คน

7. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนรับ 12 คน
– สาขาวิชาเคมี จำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาชีววิทยา จำนวนรับ 18 คน
– สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวนรับ 12 คน
– สาขาวิชาสถิติ จำนวนรับ 12 คน
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ จำนวนรับ 12 คน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จำนวนรับ 18 คน

8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

– สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวนรับ 36 คน
– สาขาวิชาชีวเคมี จำนวนรับ 24 คน
– สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด จำนวนรับ 18 คน

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 27 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนรับ 24 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 27 คน
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 18 คน

10. คณะศิลปศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวนรับ 8 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 30 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 12 คน
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 6 คน

11. วิทยาลัยการศึกษา

– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 36 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) จำนวนรับ 27 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) จำนวนรับ 9 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) จำนวนรับ 54 คน
– หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) จำนวนรับ 54 คน

12. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 18 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) จำนวนรับ 3 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) จำนวนรับ 3 คน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) จำนวนรับ 3 คน

*** รวมที่เปิดรับทั้งหมด 12 คณะ จำนวน 1,766 คน

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. ใบสมัคร

2. ใช้คะแนน GPA ทั้ง 4 ภาคการเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพะเยา : http://up.ac.th/V7/

เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา : http://www.reg.up.ac.th/admission หรือ http://www.reg.up.ac.th/admission/project/detail/2560/6001

—————————————————————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com