คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

กำหนดการคัดเลือก

– สมัครด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

– สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559 ส่งเอกสารมาที่ งานการศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เลขที่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแห่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

– ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ไปด้วย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้สมัคร ใบแสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลัดสูตร 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนน O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หรือผลคะแนน GAT หรือ PAT2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จาก สทศ.

2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนที่เปิดรับ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รวม 40 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ใบสมัครและคุณสมบัติ

2. สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ

1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โหลดได้ที่ : http://www.am.mahidol.ac.th/web/

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง 1 ฉบับ

5. ผู้ที่สำเร็จแล้ว ให้ส่งใบแสดงผลการศึกษา คะแนน O-Net หรือผลคะแนน GAT และ PAT2 หรือผลคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา

6. ผู้ที่กำลังศึกษาให้ส่งใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล : http://www.am.mahidol.ac.th/web/

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/en/

เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ : https://www.facebook.com/mahidol.amnatcampus/

————————————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

>>  รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

>> รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล (ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท)

>> รับตรง 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

>> รับตรง 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/freshymahidol/timeline