คณะวิจิตรศิลป์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดแล้ว! รับตรง 60 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการคัดเลือก

– เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

– สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559

– ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

โครงการที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ

1. โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 คน

2. โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ จำนวน 15 คน

3. โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง จำนวน 5 คน

4. โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ จำนวน 15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละโครงการ

โครงการที่ 1 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม

1. คุณสมบัติทั่วไป

– เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

– เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติพิเศษ

– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีความสามารถทางดนตรี ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนอักษรเมือง เป็นต้น

– เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา

– มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

– เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

– คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559

โครงการที่ 2 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

1. คุณสมบัติทั่วไป

– เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.50

– เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติพิเศษ

– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง

– เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ

– มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

– เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

– คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

*** หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559

โครงการที่ 3 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง

1. คุณสมบัติทั่วไป

– เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

– เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติพิเศษ

– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และมีการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี และ/หรือ การแสดงพื้นบ้านสู่ความเป็นสากล

– เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

– มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง

– เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

– คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดงนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

*** หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559

โครงการที่ 4 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

1. คุณสมบัติทั่วไป

– เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

– เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. คุณสมบัติพิเศษ

– เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ในแขนงใดแขนงหนึ่ง ได้แก่ 3D แอนิเมชั่น (3D Animation), การออกแบบเว็บไซต์ สารสนเทศ (Web Site / Information / Cyber Space), การออกแบบสื่อ (Media Design), สื่อศิลปะ (Media Arts), ช่างกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือกลไก

– เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

– มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

– เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

*** คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ นั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก บุคคลผู้พิการที่ต้องการเข้าศึกษาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเท่านั้นคณะกรรมการพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้และไม่กระทบต่อการศึกษาภาคปฏิบัติการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

*** หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559

ปล. เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://202.28.25.130/~web2556/fofa_qouta/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.finearts.cmu.ac.th/

—————————————

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com