นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินมินทราธิราช

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผ่านระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินมินทราธิราช

กำหนดการคัดเลือก

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

– พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 5 – 28 ตุลาคม 2559

– ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิจารณาโควตาพิเศษ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

– ยื่นคะแนน GAT-PAT2 ไม่เกินวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2559

– ยื่นคะแนนสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

– สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

– ทำการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 23 – 27 มกราคม2560

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการสมัคร

1. อ่านระเบียบการให้ละเอียดเข้าใจเสียก่อนการสมัคร

2. กรอบข้อมูลให้ในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. พิมพ์ใบชำระเงิน (ค่าสมัครสอบ : 500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการธนาคารและค่าธรรมเนียมสอบสัมภาษณ์)

4.ส่งเอกสารการสมัครไปที่ : ฝ่ายวิชาการและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

3. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนนสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 60 %

2. คะแนนรวม GAT/PAT2 คิดค่าน้ำหนัก 50%

3. คะแนนวิชาเฉพาะ คิดค่าน้ำหนัก 20 %

4. คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดค่าน้ำหนัก 30 %

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. ใบสมัครสอบคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ใบ PAY-in ที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครและชำระเงินที่ธนาคารแล้ว

7. เอกสารเพิ่มเติมตามกลุ่มที่สมัคร

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : http://www.nmu.ac.th/th/

เว็บไซต์iรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

———————————————–

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com