คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง สอบรับตรง

รับตรง (โครงการพิเศษ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง (โครงการพิเศษ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

รับตรง (โครงการพิเศษ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

  • รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560
  • ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  • สอบข้อเขียน วันที่ 18-19 มีนาคม 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2560
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 4-5 เมษายน 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2560

จำนวนที่รับ

รับตรง 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย สายสามัญที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์
  • มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. คะแนนสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนครบทั้ง 5 รายวิชา และทุกรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25

รับตรง 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ถือว่าสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รับตรง 60 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถเข้าไปดูระเบียบการสมัครได้ที่ : http://202.28.117.201/web/new/vet/vet_intro.php

เว็บไซต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : http://vet.kku.ac.th/main/