นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง สอบรับตรง

รับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง (มหิดลรับตรง) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทโครงการรับในระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ** เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

1. โครงการวิทยาเขต จำนวน 501 คน ให้สิทธิ์กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • กลุ่มกาญจนบุรี ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรีและนครปฐม ยกเว้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กลุ่มนครสวรรค์ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กําแพงเพชร และ เพชรบูรณ์
 • กลุ่มอํานาจเจริญ ได้แก่ อํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด นครปฐม)
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

2. โครงการพื้นที่ จำนวน 189 คน รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนที่อยู่ใน พื้นที่ ที่บางคณะกําหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งมี 12 โครงการย่อย

3. โครงการพิเศษ จำนวน 353 คน รับนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขพิเศษ ตามที่แต่ละหลักสูตรกําหนด ซึ่งมี 16 โครงการย่อย

4. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ จำนวน 1,201 คน รับนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ

5. โครงการรับนักศึกษาพิการ จำนวน 13 คน รับนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยต้องมีประเภทความพิการตามที่หลักสูตรกําหนด

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ (จำนวนรับรวม 2,127 คน) ** เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 5 คน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวนรับ 20 คน

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 195 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จำนวนรับ 12 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนรับ 3 คน

3. คณะเภสัชศาสตร์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 65 คน

4. คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 330 คน

5. คณะเทคนิคการแพทย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 42 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวนรับ 28 คน

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวนรับ 65 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวนรับ 30 คน

7. คณะกายภาพบำบัด

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรับ 55 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด จำนวนรับ 25 คน

8. คณะพยาบาลศาสตร์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 250 คน

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 25 คน

10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 60 คน

11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวนรับ 10 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา จำนวนรับ 10 คน

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 50 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 50 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 50 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวนรับ 50 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 44 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 30 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวนรับ 43 คน

13. คณะศิลปศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวนรับ 17 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 22 คน

14. วิทยาลัยศาสนศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา จำนวนรับ 30 คน

15. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวนรับ 36 คน

16. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 50 คน

17. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 50 คน

18. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 40 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จำนวนรับ 25 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวนรับ 40 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ จำนวนรับ 25 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนรับ 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จำนวนรับ 40 คน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 60 คน

19. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 5 คน
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 40 คน

20. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 10 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนภายในประเทศ

2. สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน ต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
 • คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

3. กำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) 5 ภาคเรียนในการสมัคร และกำหนดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) 6 ภาคเรียน ในการได้สิทธิ์เข้าศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะเภสัชศาสตร์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะโครงการทุน พสวท.  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เฉพาะโครงการทุน ศรีตรังทอง  GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะเทคนิคการแพทย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะกายภาพบำบัด

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะพยาบาลศาสตร์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00  GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

คณะศิลปศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.00

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (โครงการทุน ICTs Star) GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50 GPA วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 GPA ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.50

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

องค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก : คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะกายภาพบำบัด

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา  : คณิตศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะศิลปศาสตร์

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา : ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน : คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ : คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ : คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม : คณิตศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

** เฉพาะผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT3 ,เฉพาะผู้สมัคร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) และสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องสอบ PAT 2 เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือก

ข้อควรรู้ในการสมัคร

1. รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

2. ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)

3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ระบบเท่านั้น หากสมัครใน ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)

4. การสมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ  1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น

5. ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ให้นำเอกสารต่างๆไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีเป็นผู้สมัครในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ยกเว้น ผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น และผู้สมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://www.mahidol.ac.th/directadmission/