คณะโบราณคดี นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง 2 โครงการคือ โครงการรับตรง และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง ด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร/สาขาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

1. โครงการรับตรง (เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน 20 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จำนวน 20 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา จำนวน 20 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 30 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 20 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวน 15 คน

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง ด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น (เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน 5 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวน 5 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 10 คน

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โครงการรับตรง

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6  หรือ เทียบเท่า
 • กรณี สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • กรณี กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะสายการเรียนศิลป์ภาษา (ฝรั่งเศส)

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • กรณี กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา(GPA)  5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • กรณี กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA)  5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.0

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 • กรณี สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • กรณี กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. โครงการรับตรง

 โครงการรับตรง

** หมายเหตุ

 • คะแนน GAT/PAT ต้องเป็นคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เท่านั้น
 • คะแนน 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนน 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 เท่านั้น

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น

สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดได้ที่

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครออนไลน์ : http://202.28.75.249/archae2560/apply/index.php

เว็บไซต์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร : http://www.archae.su.ac.th/

Facebook :  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร