วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนแล้ว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home / ข่าวการศึกษา / วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนแล้ว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีอยู่จริง! จุฬาฯ เปิดสอน ‘วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ’ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘Beautiful Death’ ภายใต้สังกัดศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากมีภาพชื่อรายวิชาดังกล่าวหลุดออกมา ปรากฏว่ามีการพูดถึงกันอย่างมาก โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนมองว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจและไม่เคยได้ยินมาก่อน และบางส่วนก็มองว่าคล้ายกับการเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ว่าแต่วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรและมีจุดประสงค์ในการสอนเพื่ออะไรนั้น? ไปไขข้อสงสัยกันได้เลย

จุฬาฯ เปิดสอน ‘วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ’

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของวิชานี้ว่า

– อธิบายความหมาย ความสำคัญของความตาย ภาวะใกล้ตาย และการตายอย่างมีคุณภาพ

– อภิปรายเรื่องความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความตาย และภาวะใกล้ตายในมุมมองต่างๆ

– วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความตาย

– อภิปรายความสัมพันธ์ของแนวทางการดำเนินชีวิตกับการตายอย่างมีคุณภาพ

– อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย

– อภิปรายแนวทางการจัดการกับอารมณ์ ในเรื่องการเผชิญกับความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย

– เสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ

ส่วนเนื้อหาของรายวิชานี้ จะเน้นเรียนในด้านดังต่อไปนี้ 

– ความหมายและความสำคัญของความตาย

– ภาวะใกล้ตายและการตายอย่างมีคุณภาพ

– ความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย

– คุณภาพชีวิตและการประเมินคุณภาพชีวิต

– การดำเนินชีวิตกับการตายอย่างมีคุณภาพ

– พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย

– การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ

ซึ่งวิชานี้เพิ่งจะเริ่มเปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รหัสวิชา 0201283

วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ เป็นวิชาที่อนุมัติให้สามารถมีการเรียนการสอนในลักษณะของวิชาเลือก โดยนิสิตจุฬาฯ สามารถเลือกลงเรียนได้ เป็นวิชาที่ออกแบบมา ให้นิสิตรู้จักคุณค่าของตนเองตั้งแต่ยังมีชีวิต และรู้จักคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าปล่อยให้การดำเนินชีวิตเสียเปล่าไป และตระหนักรู้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมีการจากไป โดยการศึกษาเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลก และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเรียนรู้ เข้าใจถึงการตายอย่างมีคุณภาพว่าเป็นอย่างไร

——————————————————-

รายละเอียดวิชาการตายอย่างคุณภาพ > http://www.gened.chula.ac.th

ขออภัย!

ไม่อนุญาติให้แสดงความคิดเห็นในบทความนี้