วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ วิชาแปลก

วิชา การตายอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนแล้ว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home / ข่าวการศึกษา / วิชา การตายอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนแล้ว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีอยู่จริง! จุฬาฯ เปิดสอน ‘วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ’ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘Beautiful Death’ ภายใต้สังกัดศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากมีภาพชื่อรายวิชาดังกล่าวหลุดออกมา ปรากฏว่ามีการพูดถึงกันอย่างมาก โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนมองว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจและไม่เคยได้ยินมาก่อน และบางส่วนก็มองว่าคล้ายกับการเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ว่าแต่วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรและมีจุดประสงค์ในการสอนเพื่ออะไรนั้น? ไปไขข้อสงสัยกันได้เลย

วิชา การตายอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของวิชานี้ว่า

 • อธิบายความหมาย ความสำคัญของความตาย ภาวะใกล้ตาย และการตายอย่างมีคุณภาพ
 • อภิปรายเรื่องความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความตาย และภาวะใกล้ตายในมุมมองต่างๆ
 • วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความตาย
 • อภิปรายความสัมพันธ์ของแนวทางการดำเนินชีวิตกับการตายอย่างมีคุณภาพ
 • อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย
 • อภิปรายแนวทางการจัดการกับอารมณ์ ในเรื่องการเผชิญกับความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย
 • เสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ

เนื้อหาใน วิชา การตายอย่างมีคุณภาพ

ส่วนเนื้อหาของรายวิชานี้ จะเน้นเรียนในด้านดังต่อไปนี้

 • ความหมายและความสำคัญของความตาย
 • ภาวะใกล้ตายและการตายอย่างมีคุณภาพ
 • ความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายและภาวะใกล้ตาย
 • คุณภาพชีวิตและการประเมินคุณภาพชีวิต
 • การดำเนินชีวิตกับการตายอย่างมีคุณภาพ
 • พิธีกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย
 • การจัดการกับอารมณ์ในการเผชิญความตายและการเตรียมตัวก่อนตาย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ

ซึ่งวิชานี้เพิ่งจะเริ่มเปิดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รหัสวิชา 0201283

วิชาการตายอย่างมีคุณภาพ เป็นวิชาที่อนุมัติให้สามารถมีการเรียนการสอนในลักษณะของวิชาเลือก โดยนิสิตจุฬาฯ สามารถเลือกลงเรียนได้ เป็นวิชาที่ออกแบบมา ให้นิสิตรู้จักคุณค่าของตนเองตั้งแต่ยังมีชีวิต และรู้จักคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าปล่อยให้การดำเนินชีวิตเสียเปล่าไป และตระหนักรู้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต้องมีการจากไป โดยการศึกษาเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลก และเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเรียนรู้ เข้าใจถึงการตายอย่างมีคุณภาพว่าเป็นอย่างไร

รายละเอียดวิชาการตายอย่างคุณภาพ > http://www.gened.chula.ac.th

บทความน่าสนใจ