รับตรง สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

รับตรง 60 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับตรง

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2560 โดยรับตรงทางเว็บไซต์ : admission.pccms.ac.th
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2560
 • สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด ได้ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน/EMS) ไม่เกินวันที่ 25 มกราคม 2560 (ถือวันประทับตราของไปรษณีย์)
 • ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครทางเว็บไซต์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์ : www.pccms.ac.th

จำนวนที่รับ

 • รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 4 คน
 • รับนักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป จำนวน 36 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 16-21 ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
 • กำลังศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ถึงวันรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.50 ผู้ที่กำลังศึกษาใช้ 5 ภาคเรียน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้ตลอดหลักสูตร

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ในรายวิชา GAT และ PAT2
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : https://pccmsblog.wordpress.com/