พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรง

รับตรง 60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โดยผ่านรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

จำนวนที่เปิดรับ

  1. ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 30 คน เพศชาย จำนวน 6 คน
  2. ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นที่เรียบร้อยปแล้ว
  2. เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2543)
  3. มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา-มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  4. สำหรับเพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สำหรับเพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร และ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1. คะแนนวิชาการ

  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  คิดเป็นค่านำหนัก 20%
  • ผลคะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นค่านำหนัก 30% เฉพาะคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 2/2558 – 2/2560) คิดเป็นค่านำหนัก 20%
  • ผลคะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 2/2558 – 2/2560) คิดเป็นค่านำหนัก 30%

2. การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบพิเศษ

สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://nc-rtaf.thaijobjob.com/2017/

Website วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : http://www.nc.rtaf.mi.th/index.asp

Facebook วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : https://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th/