รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

รับตรง 60 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง 2560

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2560 สมัครได้ด้วยตนเอง/ส่งทางไปรษณีย์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ : www.su.ac.th

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ : www.su.ac.th

วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (แจ้งรายละเอียดภายหลัง)

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

** ทั้งนี้ กำหนดการรับสมัครคัดเลือกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

จำนวนที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิตฯ

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ผลคะแนน GAT/PAT (คะแนนที่ยังไม่หมดอายุ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

เกณฑ์การคัดเลือก

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : www.sc.su.ac.th/sc_new/600302_physic.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครรับตรง : www.sc.su.ac.th/sc_new/600302_physic_apply.pdf

เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : www.sc.su.ac.th

เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : www.educ.su.ac.th