คะแนน คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 แกต-แพต

สรุป คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง! การศึกษาไทย

Home / GAT/PAT / สรุป คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง! การศึกษาไทย

ตามที่ สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) เลื่อนประกาศผลการสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT (แกต) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT (แพต) ประจำปีการศึกษา 2561 เร็วขึ้น (จากวันที่ 5 เม.ย.2561 เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2561) โดยประกาศทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบแกตและแพตสามารถยื่นคำร้องได้ สทศ. ชั้น 36 ตั้งแต่วันที่ 2-3 เม.ย. 2561 จากนั้น สทศ. จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบในวันที่  5 เม.ย.2561

ผลคะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  หรือ สทศ. เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 สำหรับผลคะแนน GAT/PAT มีดังนี้

GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน

มีผู้เข้าสอบ 230,566 คน คะแนนเฉลี่ย 144.65 แบ่งเป็น..

GAT1 วัดการอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เข้าสอบ 230,328 คน คะแนนเฉลี่ย 98.40

GAT2 วัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เข้าสอบ 230,563 คน คะแนนเฉลี่ย 46.35

PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน

แบ่งเป็น..

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 177,835 คน คะแนนเฉลี่ย 48.45

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 138,440 คน คะแนนเฉลี่ย 72.12

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 37,347 คน คะแนนเฉลี่ย 92.32

PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 7,902 คน คะแนนเฉลี่ย 94.54

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ 103,558 คน คะแนนเฉลี่ย 128.44

PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 11,544 คน คะแนนเฉลี่ย 134.95

ความถนัดทางภาษา แยกเป็น

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส : เข้าสอบ 7,245 คน คะแนนเฉลี่ย 96.12

PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 2,396 คน คะแนนเฉลี่ย 95.11

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 6,385 คน คะแนนเฉลี่ย 100.93

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ 13,398 คน  คะแนนเฉลี่ย 92.73

PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 931 คน คะแนนเฉลี่ย 82.84

PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 8,129 คน คะแนนเฉลี่ย 92.08

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี เข้าสอบ 4,087 คน คะแนนเฉลี่ย 103.27

ที่มา www.dailynews.co.th/education/635892

บทความแนะนำ