ข่าวการศึกษา คะแนนเฉลี่ย โอเน็ต

คะแนนโอเน็ต59 เด็ก ป.6,ม.3 ต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา เว้นภาษาไทย!

Home / ONET / คะแนนโอเน็ต59 เด็ก ป.6,ม.3 ต่ำกว่าครึ่งทุกวิชา เว้นภาษาไทย!

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 60 และประกาศผลสอบวันที่ 24 มีนาคม 60 (จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม)

โอเน็ต ม.3 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 50 ทุกวิชา

สำหรับโอเน็ต ชั้น ม.3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560 (จากเดิมวันที่ 26 มีนาคม 2560) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดย สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ปรากฏผลดังนี้ โอเน็ต ชั้น ม.3

 • วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 637,491 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 46.3
 • วิชาสังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 637,245 คน คะแนนเฉลี่ย 49.00
 • วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 637,406 คน คะแนนเฉลี่ย 31.80
 • วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 637,256 คน คะแนนเฉลี่ย 29.31
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 637,047 คน คะแนนเฉลี่ย 34.99

คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาตามโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า จากการจำแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และเมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า

 • โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา
 • โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา
 • และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคอื่นๆ ทุกวิชา
 • ทั้งนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

จำแนกตามรายสาระการเรียนรู้

และเมื่อจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม วิชาภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาคณิตศาสตร์ คือ สาระเรขาคณิตและวิชาวิทยาศาสตร์ คือ สาระสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

คะแนนโอเน็ตชั้น ป.6 ปี 2559

“ภาพรวมผลสอบ โอเน็ตชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 ผลสอบปี 59 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา” นายสัมพันธ์ กล่าว

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวต่อว่า ส่วนภาพรวมผลสอบ โอเน็ตชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

 • วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 724,347 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 52.98
 • วิชาสังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 724,342 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68
 • วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 724,336 คน คะแนนเฉลี่ย 34.59
 • วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 724,285 คน คะแนนเฉลี่ย 40.47
 • และวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 724,349 คน คะแนนเฉลี่ย 41.22

เมื่อจำแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา คือ วิชาภาษาไทย 65.06 , วิชาสังคมศึกษาฯ 64.02 วิชาภาษาอังกฤษ 63.36 , วิชาคณิตศาสตร์ 64.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ 53.71

และผลสอบของปีนี้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 วิชา คือ ภาษาไทย ส่วนวิชาที่เหลือ คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่มา มติชนออนไลน์

ประกาศ ผล O-NET ป. 6 2559

สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดการสอบทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th