9 วิชาสามัญ GAT/PAT Onet กระดาษคำตอบ สทศ. โอเน็ต

ขั้นตอน ยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ ONET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ

Home / ONET / ขั้นตอน ยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ ONET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการให้บริการ เปิดให้ยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET, GAT/ PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา2562 ได้ แต่จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นคำร้องไปดูขั้นตอนกันไว้ได้เลยค่ะ

กำหนดการ และขั้นตอน ยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  มีการประกาศเกี่ยวกับการยื่นคำร้องดูกระดาษคำตอบ ONET – GAT/PAT เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 การทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงกำหนดการดำเนินการ ให้บริการดูกระดาษคำตอบ ดังนี้

ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ ได้วันไหน?

O-NET และ GAT/PAT  วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562

วิชาสามัญ 9 วิชา วันที่  5 – 7 เมษายน 2562

เช็ควันที่! ให้บริการดูกระดาษคำตอบ

คือหลังจากยื่นไปแล้วจะสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันที่กำหนด ดังต่อไปนี้

O-NET และ GAT/PAT วันที่ 9 เมษายน 2562

วิชาสามัญ 9 วิชา วันที่  10 เมษายน 2562

ขั้นตอนการยื่น สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เข้าสอบต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ  โดยผู้แทน ณ ที่ทำ การของ สทศ. (เลขที่ 128 อาคารพญาไท
พลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ – 16.๐๐ น.

ชำระเงินค่าธรรมเนียม ในอัตราวิชาละ 20 บาท

ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบเพื่อประกอบการยื่นคำร้อง

ในวันดูกระดาษคำตอบ/ วิธีดำเนินการ/ข้อห้าม

มาดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาดูแทน (โดยต้องมีหนังสือมอบฉันทะ)

– กรณีมาดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปถ่าย

– กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาดูแทน ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปถ่าย ซึ่งได้รับการรับรองของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (คือทั้งเจ้าของกระดาษคำตอบ และคนที่มาดูแทน ต้องมีหลักฐานดังกล่าวพร้อมลายเซ็นต์)

– สทศ. จะอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิ์ดูกระดาษคำตอบ จะได้ดูกระดาษคำตอบ ได้ดูเฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ของแต่ละวิชาเท่านั้น

– ในระหว่างดูกระดาษคำตอบ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ นอกจากที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ให้บริการเท่านั้น
ห้ามถ่ายภาพ ห้ามนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน หรือเอกสาร อื่นๆ ที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

– กรณีเกิดเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ที่มา: สทศ.

บทความแนะนำ