รับสมัครงาน สอบคัดเลือก ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 13 คุณวุฒิ ภายในวันที่ 2-18 เมษายนนี้

Home / บทความการทำงาน / ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 13 คุณวุฒิ ภายในวันที่ 2-18 เมษายนนี้

โอกาสมาถึงแล้ว ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 13 คุณวุฒิ เพื่อเข้าเป็นพนักงานรวมจำนวน 16 ตำแหน่ง ในวันที่ 2-18 เมษายน 2561

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน

ไปรษณีย์ไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบและดูแลการบริการด้านไปรษณีย์ทั้งหมดในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ มีศูนย์กระจายไปรษณีย์ทั้ง 19 แห่ง

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) เว้นแต่ผู้สมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
 • สามารถทำงานให้กับไปรษณีย์ไทยได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าฃ้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 • ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้

คุณวุฒิที่สมัครได้

 1. คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาชาวิชาสถิติ
 3. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คุณวุฒิปริญญาตรี สาชาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6. คุณวุฒิปริญญาตรี สาชาวิชาการเงิน
 7. คุณวุฒิปริญญาตรี สาชาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 8. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา
 9. คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
 10. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
 11. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 12. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 13. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

วิธีการสมัคร

สมัครทางออนไลน์ได้ที่ job.thailandpost.com

การเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 2-18 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

job.thailandpost.com

ขอบคุณภาพจาก matichon.co.th, เพจสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บทความแนะนำ