o-net คะแนนเฉลี่ย ผลการสอบ ระดับชั้น ม.6 โอเน็ต โอเน็ต59

อัพเดทล่าสุด!! ผลสอบ O-NET ปี 59 ม.6 ภาษาไทยเกินครึ่งวิชาเดียว ที่เหลือตกหมด

Home / ONET / อัพเดทล่าสุด!! ผลสอบ O-NET ปี 59 ม.6 ภาษาไทยเกินครึ่งวิชาเดียว ที่เหลือตกหมด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรวมแล้วมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วิชา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สทศ. สรุปผลการสอบโอเน็ต 59 ม.6

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น สามารถสรุปผลการสอบตามคะแนนเฉลี่ยรายวิชาได้ดังต่อไปนี้

คะแนน O-NET 59 ม.6

 1. ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 378,161 คน เฉลี่ย 52.29 คะแนน
 2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 378,924 คน เฉลี่ย 35.89 คะแนน
 3. ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 378,779 คน เฉลี่ย 27.76 คะแนน
 4. คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 379,064 คน เฉลี่ย 24.88 คะแนน
 5. วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 378,268 คน เฉลี่ย 31.62 คะแนน

โดยภาพรวมแล้ว ผลการสอบโอเน็ต นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วิชา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หากจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้

ค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 2559

 1. ภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด
 2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
 4. คณิตศาสตร์ คือ สาระจำนวนและการดำเนินการ
 5. วิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ นายสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสทศ. ยังกล่าวต่ออีกว่า เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค ก็พบว่า…

 • ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา
 • โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา
 • โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชา

โดยที่โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

อย่างไรก็ตาม สทศ. ได้จัดทำใบรายงานผลสอบโอเน็ต ดังนี้ ระดับรายบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลสอบโอเน็ต ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป

ตารางสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETM6_2559.pdf

เช็คผลสอบ O-NET ปี59 ที่นี่

ข้อสอบ O-NET 2559

พร้อมเฉลย http://www.niets.or.th/th/content/view/4369

ที่มา : มติชนออนไลน์ / วันที่ 20 มีนาคม 2560