ดารารับปริญญา ม.รังสิต รับปริญญา

แสดงความยินดี ! ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / แสดงความยินดี ! ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 22 (ฝึกซ้อม) และ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นประธาน ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,333 คน

ดารารับปริญญา ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

1. นางสาวดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) ปริญญาโท วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. นางสาวนงนภัส ผ่องศรี (จูจุ๊) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3. นายภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ (โดนัท) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4. นายนเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ (พูม) สาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
5. นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม นิดา) สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
6. นายอัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์ (เฮง) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดาวิกา โฮร์เน่

ดาวิกา โฮร์เน่

นงนภัส ผ่องศรี (จูจุ๊)

นงนภัส ผ่องศรี (จูจุ๊)

นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ (พูม)

นเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ (พูม)

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ (โดนัท)

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ (โดนัท)

นายอัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์ (เฮง)

นายอัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์ (เฮง)

บทความแนะนำ