กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส. สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อปี

ที่ประชุม กยศ. พิจารณากำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีมติปรับอัตรากำหนดขอบเขตวงเงินการกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ผู้เรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหม่

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่ สู่การเป็นผู้นำ Thailand 4.0

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์บูรณาการ