กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ข่าวการศึกษา

กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส. สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อปี – เริ่มปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส. สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อปี – เริ่มปีการศึกษา 2560

กยศ.ปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียนสายอาชีพในระดับ ปวส. กู้ได้สูงสุด 60,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่วนระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย คงอัตราเดิม

กยศ. เพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียน ปวส. สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อปี

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พิจารณากำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีมติปรับอัตรากำหนดขอบเขตวงเงินการกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ผู้เรียนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหม่

ทั้งนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และการเดินเรือ กู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อคน ต่อปี สาขาเกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กู้ได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคน ต่อปี ส่วนค่าครองชีพทุกสาขาวิชายังกู้ได้ในอัตราเดิม 26,400 บาท ต่อคน ต่อปี

ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังคงวงเงินการกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในอัตราเดิม คือ ปวช.กู้ได้ไม่เกิน 21,000 บาท ค่าครองชีพ 26,400 บาท ต่อคน ต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กู้ได้ไม่เกิน 14,000 บาท ค่าครองชีพ 13,200 บาท ต่อคน ต่อปี

บทความแนะนำ