dek62 TCAS TCAS62 รับตรงร่วมกัน

20 อันดับมหาวิทยาลัย ที่ผู้มีสมัครเลือกมากที่สุด TCAS62 – รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

Home / วาไรตี้ / 20 อันดับมหาวิทยาลัย ที่ผู้มีสมัครเลือกมากที่สุด TCAS62 – รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ผ่านระบบ TCAS62 และมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็จะทำการสอบสัมภาษณ์ต่อระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562 นี้

ทปอ. เผย TOP 20 มหาวิทยาลัย TCAS62 รอบที่ 3

โดยล่าสุด! ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้เปิดเผย “จำนวนอันดับ” ที่ถูกเลือกใน 64 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เปิดรับสมัครรวมทั้งสิ้น 534,407 อันดับ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกเลือกสมัครใน 6 อันดับของผู้สมัครมากที่สุด มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 68,588 อันดับ

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 47,822 อันดับ

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 39,806 อันดับ

4. มหาวิทยาลัยบูรพา 36,964 อันดับ

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32,428 อันดับ

6. กสพท หรือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 26,794 อันดับ

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26,006 อันดับ

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23,978 อันดับ

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร 22,598 อันดับ

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 16,701 อันดับ

20 อันดับมหาวิทยาลัย ที่ผู้มีสมัครเลือกมากที่สุด TCAS62

…..

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16,119 อันดับ

12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15,189 อันดับ

13. มหาวิทยาลัยศิลปากร 14,652 อันดับ

14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12,458 อันดับ

15. มหาวิทยาลัยทักษิณ 10,306 อันดับ

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10,189 อันดับ

17. มหาวิทยาลัยมหิดล 9,696 อันดับ

18. มหาวิทยาลัยพะเยา 9,610 อันดับ

19. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7,948 อันดับ

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7,142 อันดับ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : mytcas.com

20 อันดับมหาวิทยาลัย ที่ผู้มีสมัครเลือกมากที่สุด TCAS62

** รายละเอียดดังกล่าวเป็น จำนวนอันดับ ไม่ใช่ จำนวนผู้สมัคร เนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ ทั้งนี้ผู้สมัครบางคนก็ไม่ได้เลือกสมัครครบทั้ง 6 อันดับด้วย

ที่มา : www.admissionpremium.com

บทความที่น่าสนใจ