พิพิธภัณฑ์ ม.เชียงใหม่

มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020

Home / วาไรตี้ / มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่ภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงและอนุรักษ์เรือนล้านนาในรูปแบบต่างๆ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือนมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต

มช. ร่วมสืบสานพิพิธภัณฑ์ล้านนา

คว้า 2 รางวัล Museum Thailand Awards 2020

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมา จะใช้วิธีการชะลอ นำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนาอยู่จำนวน 10 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง

ยุ้งข้าว

แต่ละหลังมีที่มาและประวัติของตนเอง มีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง อีกทั้ง ทางสำนักฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการ กับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)

นอกจาก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา แล้ว ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ภายใต้การดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน 4 ปีต่อเนื่องอีกด้วย

โดยอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ หรือ คุ้มกลางเวียง เป็นอาคารเก่าอายุประมาณ 120 ปี เดิมเป็นของ เจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ หลานของเจ้าหลวงคำฝั้น (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 3) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436 เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงญาติคนปัจจุบัน และได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ให้มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นที่ทำการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ความสวยงามของตัวอาคาร เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่น และอิทธิพลตะวันตกอย่างลงตัว ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนาอีกด้วย

รางวัล Museum Thailand Awards 2020 ทั้งสองรางวัล คือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นเครื่องการันตีถึงการให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์และไม่สูญหาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

รางวัล Museum Thailand Awards 2020

คุ้มกลางเวียง

คุ้มกลางเวียง

ภาพเพิ่มเติม จาก มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

บทความแนะนำ