จัดอันดับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทย ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

Home / วาไรตี้ / มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทย ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

THE World University Ranking 2021 by Subject ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดย Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Ranking 2021 by Subject ตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสิ้น 11 กลุ่มสาขาวิชา

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก 2021

โดย Times Higher Education (THE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย สาขาวิชา Engineering and Technology 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน และเป็นอันดับ 501-600 ในโลก

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 2 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มจธ. ติดอันดับโลกใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ Engineering and Technology, Physical Sciences, Computer Science และ Life Sciences และในปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มสาขาวิชา Physical Sciences มจธ. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในประเทศไทย และอยู่ในอันดับ 501-600 ในโลก

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย - TIMES มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

ส่วนของผลการจัดอันดับในกลุ่มสาขาวิชา Computer Science มจธ. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในไทยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้งหมดถูกจัดอยู่ในอันดับ 601-800 ในโลก และกลุ่มสาขาวิชา Life Science มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 4 ในไทย อันดับที่ 601-800 ในโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เปิดเผยว่า มจธ. มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้รับการอ้างอิงสูง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มจธ. จัดการศึกษาที่ “มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้” สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกพื้นที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Space)

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

มจธ. ครองอันดับ 1 Engineering 4 ปีซ้อน และอันดับ 1 Physical Sciences

มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปสู่การแก้ปัญหาในการทำงานจริง และการดำรงชีวิตเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ร่วมกับการทำงานจริง (Work-integrated Learning) การปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ KMUTT Micro-credentials โดยผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของ Residential College ที่ มจธ. ราชบุรี นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดการจัดอันดับสามารถดูได้ที่ : bit.ly/THE2021bySubject

บทความที่น่าสนใจ