QS การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก มหาวิทยาลัยไทย

8 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 โดย QS

Home / ข่าวการศึกษา / 8 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 โดย QS

โดยในทุกๆ ปี เรามักจะเห็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลก ทำการจัดอันมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ การวิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่ถูกเข้าชมเว็บไซต์มากที่สุดของโลก ฯลฯ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ขอสำเสนอการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings 2018) โดยเป็นการจัดอันดับจากสถาบัน Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ที่ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆ มาแล้วทั่วโลก

8 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย โดย QS

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings 2018) ก็ได้มีมหาวิทยาลัยของไทยเข้าไปติดอันดับด้วยกันทั้งสิ้น 8 สถาบันการศึกษา จะมีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาไหนกันบ้าง… ตามมาดูกันเลย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 โดยในเวลาต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงถือเอาวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 30 คณะ โดยแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก พร้อมทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลก และอยู่ในอันดับ 188 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 พร้อมทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษย์ศาสตร์ โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอนและดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลก และอยู่ในอันดับ 178 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi) หรือที่เรามักจะเรียกย่อๆ กันว่า “บางมด” เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้น มีชื่อเสียงในการเรียนการสอนทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนใน 8 คณะ, 1 สถาบัน, 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม โดยมีทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งมี 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร คือ วิทยาเขตบางมด, วิทยาเขตบางขุนเทียน, วิทยาเขตราชบุรี และอาคารเคเอ็กซ์ คลองสาน

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลก และอยู่ในอันดับ 171 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ โดยได้ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เริ่มแรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการเปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายสาวิชาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 751-800 ของโลก และอยู่ในอันดับ 149 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 และยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในด้านการเรียนการสอนของประเทศไทย และเป็นอันดับ 5 ในด้านการวิจัยของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยใน “โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” เมื่อปี พ.ศ. 2549 อีกด้วย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 551-600 ของโลก และอยู่ในอันดับ 112 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) หรือที่เรามักจะเรียกย่อๆ กันว่า มธ. (TU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งในชื่อ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชาในการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป และในเวลาต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงในปัจจุบัน พร้อมทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้เป็นสมาชิกในเครือข่าย LAOTSE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป ตามกรอบความร่วมมืออาเซม รวมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSARN) อีกด้วย สำหรับการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้ครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังได้ถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 601-650 ของโลก และอยู่ในอันดับ 97 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) เป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกพัฒนามาจากโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใช้แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล”

โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายสาขาวิชา และยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งยังเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ด้วย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 334 ของโลก และอยู่ในอันดับ 58 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน” และมีวันสถาปนาคือวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 (แบบเก่า) แต่ถ้านับแบบสากลจะเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2460 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านการวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก (APRU) ในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นพบว่า ผู้สมัครสอบที่ทำคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละปีส่วนใหญ่เลือกเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดอันดับ QS World University Rankings 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่ 245 ของโลก และอยู่ในอันดับ 50 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย

บทความที่น่าสนใจ

อ้างอิงจาก : www.topuniversities.com
ภาพจาก : www.chula.ac.th, FB : Freshy มหาวิทยาลัยมหิดล, wikimedia.org, www.mbanewsthailand.com, FB : มหาวิทยาลัยขอนแก่น