ภาคอีสาน ม.มหาสารคาม มมส

เที่ยวมหาสารคาม – HELLO นาดูน เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ชุมชนเชิงสุขภาพ

Home / วาไรตี้ / เที่ยวมหาสารคาม – HELLO นาดูน เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ชุมชนเชิงสุขภาพ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรม HELLO นาดูน “ปรับกาย เสริมจิต ชีวิตสมดุล” อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานนำเปิดเส้นทางท่องเที่ยว

HELLO นาดูน – เที่ยวมหาสารคาม

กิจกรรมเริ่มต้นชมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวอีสาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Welcome drink กับ “เครื่องดื่ม 3 ตรี” (ตรีผลา ตรีกฏุก และตรีสาร) และชิม “ข้าวโป่งสมุนไพร” อาหารในงานบุญเดือนสี่ รู้จักกายและจิต ด้วยการประเมินสภาวะของร่างกาย ปรับสมดุลทางใจ ด้วยการนมัสการ “พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน” พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังศรัทธา

พระธาตนาดูน

เดินทางผ่าน “พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี” ปรับสมดุลกาย ที่บ้านโกทา ต.พระธาตุ คลายปวดเมื่อยและล้างพิษด้วยการ “แช่เท้า” ในน้ำสมุนไพรรางจืด “นวดนาดูน” พร้อมสัมผัสกลิ่น “นาดูนอโรมา” ชม “สวนสมุนไพร” แหล่งเรียนรู้สรรพคุณของพืชแห่งชีวิต เปิดรับรสชาติอาหารด้วยเมนู “เมี่ยงสมุนไพร” และอิ่มท้องกับอาหารเป็นยาฤดูหนาว “พาข้าวเหมันต์” อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์

เที่ยวมหาสารคาม

ชม “ฮูปแต้ม สิมอีสาน” วัดโพธาราม ศิลปะเนื่องในพุทธศาสนา ตำนาน นิทาน สะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่น ชมธรรมชาติผ่าน “อุโมงค์ไม้สมุนไพร” สงบจิต สักการะ “ดอนปู่ตา” พื้นที่ป่าชุมชนอันศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกิจกรรมสาธิตการ “เจาะยางนา” และการทำ “สบู่ยางนา”

หุ่นกระติบข้าว

ก่อนจะเดินทางเข้าที่พัก โฮมสเตย์ บ้านดงน้อย หรือเรือนรับรอง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วม “พิธีสู่ขวัญ” เชิญขวัญรวมกายและใจเป็นหนึ่งเดียว อัญเชิญเทวดา บูชา พระรัตนตรัย บันดาลสิริมงคล โดยหมอสูดขวัญตำราคัมภีร์ใบลาน ปรับอารมณ์ทั้ง 7 ด้วย “พาข้าวแลง” รสแซ่บ และชมการแสดง “หุ่นกระติบข้าว” คณะเด็กเทวดา บ้านดงน้อย

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยววันที่สอง เริ่มต้นตามรอยถิ่นฐานอารยธรรม ที่ “กู่สันตรัตน์” อโรคยาศาลา หรือหรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งนครธม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ลัดเลาะตาม “คูน้ำคันดิน นครจำปาศรี” เมืองโบราณที่พบร่องรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานซ้อนทับ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะตอนปลาย

ชม “หลงท่ง” สวนดอกไม้กลางทุ่งนาที่ต้องหลงใหลเมื่อมาเยี่ยมชม ปิดท้ายด้วย “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือบ่อน้ำดูน ที่มาของการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนชาวอำเภอนาดูน และน้ำศักดิ์สิทธิ์ประกอบพระราชพิธีสำคัญ

อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า

กิจกรรม HELLO นาดูน เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ “ปรับกาย เสริมจิต ชีวิตสมดุล” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. ภายใต้การจัดสรรทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในการทำการวิจัย ภายใต้แผนงานโครงการ “การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ”

โดยมีนักวิจัยจาก 10 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านโกทา บ้านดงน้อย บ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักสำคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม 4 มิติ ทั้งด้านกาย ใจ สังคม ปัญญา ซึ่งกิจกรรมภายในเริ่มที่การรู้จักกายและจิต เสริมสร้างจิตปัญญา ด้วยการชมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวอีสาน ส่วนเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากฐานภูมิปัญญาสมุนไพร และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

มีการวางแนวทางการตลาดการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนในการสร้างเนื้อหาเรื่องราวโดยใช้เทคโนโลยี ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้น่าสนใจ ผ่านสื่อ Social media เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 พื้นที่ปฏิบัติการ ได้แก่ บ้านโกทา บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ และตำบลหนองคู อำเภอนาดูน เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยว ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัด นำไปสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

อันนี้ทางบ้านเฮาเอิ้นว่า “ข้าวโป่ง”

ภาพบรรยากาศ

บทความแนะนำ