กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2561

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2561

CAMPUS CALENDAR NOVEMBER 2018

4 NOV

“CU SCI RUN 101” กิจกรรมเดิน-วิ่ง “วิทยา จุฬา วิ่ง 101 ปี” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 NOV

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ดนตรีคลาสสิกที่ดีที่สุดจากวง Berliner Philharmoniker ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร

10-11 NOV

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 นี้

11 NOV

กิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018” วิ่งรอบรั้วทัวร์รอบเมือง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 NOV

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

15-16 NOV

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการ “เลือกแนวทาง… วางอนาคต” วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21-22 NOV

ประชุมวิชาการระดับชาติและพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

29 NOV

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7)

29-30 NOV

International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) จัดโดยศูนย์บริการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 ตึกอธิการบดี และห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

30 NOV

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.66

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR