กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2562

CAMPUS CALENDAR JANUARY 2019

9-10 JAN

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดขึ้นในวันที่ 9-11 มกราคม 2562

19 JAN

“วันศิลป์วันศาสตร์” LA Open House สจล. ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19-20 JAN

ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม “SMART INNOVATOR CAMP” ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

20 JAN

“จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 34” วันที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

23 JAN

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560-2561 วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23-25 JAN

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุคดิจิทัล วันที่ 23 -25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

25 JAN

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 มกราคม 2562

25-26 JAN

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

25-31 JAN

กลับมาอีกครั้งกับ “งานเกษตรแฟร์ 2562” ในวันที่ 25 ม.ค. – 2 ก.พ. 62 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 JAN

“Khon Kaen International Marathon 2019” ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.68

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR