ครู ปฐมวัย วิทยาศาสตร์ หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกันผลักดันหลักสูตร ครูวิทย์-ครูปฐมวัยพันธุ์ใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกันผลักดันหลักสูตร ครูวิทย์-ครูปฐมวัยพันธุ์ใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู จนในปัจจุบันก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีทั้งหมด 38 แห่งทั่วประเทศไทย และจากจุดเริ่มต้นของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อเรื่องของการผลิตครู มรภ. จึงได้ร่วมมือกันผลักดัน และพัฒนาหลักสูตร ครูวิทย์-ครูปฐมวัยพันธุ์ใหม่

มรภ. 38 แห่ง ร่วมกันผลักดันหลักสูตร ครูวิทย์-ครูปฐมวัยพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาพูดถึง การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จำนวน 38 แห่ง กับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งการลงนามความร่วมมือมีทั้งหมด 2 หลักสูตรด้วยกันก็คือ ครูวิทยาศาสตร์ และครูปฐมวัยพันธ์ุใหม่ เพื่อตอบสนองโมเดลไทยแลนด์ 4.0

วิทยาศาสตร์

ครูวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ใหม่

การพัฒนาหลักสูตรครูวิทย์สายพันธ์ุใหม่ เป็นการร่วมมือระหว่าง มรภ. กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) การร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของ มรภ. ทั้ง 38 แห่ง เพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการการสอน และการประเมินวัดผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยี โดยเฉพาะวิชาสะเต็มศึกษา วิทยาการคำนวณ และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฐมวัย

ครูปฐมวัย สายพันธุ์ใหม่

การพัฒนาหลักสูตรครู สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่งกรุ๊ป) และภาคีวิชาการ Thailand EF Partnership 4 หน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันเพื่อฝึกคุณครูสายพันธ์ุใหม่ และความร่วมมือในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสองระยะดังนี้

– ระยะที่ 1

ในระยะนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรม และพัฒนาอาจารย์ สาขาปฐมวัยจำนวน 240 คน และในระยะนี้จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2562

– ระยะที่ 2

ในระยะนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะสมอง Executive Function (EF) ในระยะนี้จะสร้างวิทยากรแกนนำจำนวน 38 คน ภายในในปี 2563 และจะมีการจัดอบรมอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องประมาณ 1,000 คน ภายในปี 2564

ที่มา matichon

บทความแนะนำ