มมส

มาตรฐานสูง ม.มหาสารคาม ติดอันดับโลก 2 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2020

Home / ข่าวการศึกษา / มาตรฐานสูง ม.มหาสารคาม ติดอันดับโลก 2 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่าTimes Higher Education World University Rankings 2020 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,400 แห่ง อย่างเป็นทางการ ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 1001+ ร่วม ในระดับโลก และอันดับ 3 ร่วมระดับประเทศ ส่วนอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ University of Oxford สหราชอาณาจักร และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 601–800 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มาตรฐานสูง ม.มหาสารคาม ติดอันดับโลก 2 ปีซ้อน

Times Higher Education เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ Times Higher Education

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกของ Times Higher Education เป็นตารางการจัดอันดับที่วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย ซึ่งรวมอยู่ในทุกพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ โดย THE มีการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพ 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำมหาวิทยาลัย แวดวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล

โดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดจำนวน 13 ตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)

2. ด้านการวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง)

3. ด้านการอ้างอิง (ผลงานวิจัย)

4. ด้านรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)

5. ด้านภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย)

ซึ่งความภาคภูมิใจจากการรักษามาตรฐานดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในความสำเร็จที่ปรากฏในการจัดอันดับของปีนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562

บทความแนะนำ