คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ สร้างอาชีพ อินโฟกราฟิก แนะแนวการศึกษา

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ “อินโฟกราฟิก” จากมหาวิทยาลัยไทย – เรียนฟรี!

Home / ข่าวการศึกษา / รวมคอร์สเรียนออนไลน์ “อินโฟกราฟิก” จากมหาวิทยาลัยไทย – เรียนฟรี!

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลทำให้การเรียนรู้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น ขอแค่เรามีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้แล้ว

เรียนฟรี! คอร์สเรียนออนไลน์อินโฟกราฟิก จากมหาวิทยาลัยไทย

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ด้านอินโฟกราฟิกมาฝากกันด้วย ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ก็สามารถสมัครเรียนได้ แถมยังเปิดสอนฟรี! อีกด้วย จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอน ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย…

เรียนฟรี! คอร์สเรียนออนไลน์อินโฟกราฟิก จากมหาวิทยาลัยไทย 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เปิดสอน : การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)

คุณสมบัติของผู้เรียน : ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านกราฟิก ต้องการสร้างงานประเภทอินโฟกราฟิก เพื่อใช้ในการศึกษา การทำงาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ ด้วย

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา : เมื่อผู้เรียนได้คะแนนจากการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านหลักสูตร การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) และคะแนนจากการทำภาพอินโฟกราฟิก

สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คอร์สที่เปิดสอน : การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Based Graphics Design)

คุณสมบัติของผู้เรียน : 

  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา
  • นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา : 

  • การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
  • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
  • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่ 

เรียนฟรี! คอร์สเรียนออนไลน์อินโฟกราฟิก จากมหาวิทยาลัยไทย 

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เปิดสอน : โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)

คุณสมบัติของผู้เรียน : นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในงานด้านโมชั่นกราฟิก หรือนักออกแบบกราฟิกที่ต้องการต่อยอดผลงานของตนเอง โดยผู้เรียนจะต้องมีความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์พื้นฐาน (การใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก)

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา : เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์ เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่ 

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คอร์สที่เปิดสอน : การออกแบบ Infographic (Infographic Design)

คุณสมบัติของผู้เรียน : นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา : 

  • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%
  • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

สมัครเรียนรายวิชานี้ : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ