ม.มหาสารคาม มมส

ม.มหาสารคาม ผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตเตรียมจบฯ ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์

Home / ข่าวการศึกษา / ม.มหาสารคาม ผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตเตรียมจบฯ ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ออกประกาศเรื่อง การผ่อนปรนชั่วคราวให้นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย และระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าดําเนินการในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ก่อนจบการศึกษา

มมส ผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตเตรียมจบฯ ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า … มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความกังวล ความเดือดร้อนของนิสิตทุกระดับ ที่ไม่สามารถ ดําเนินการเรียน การวิจัย การทดลอง และปฏิบัติการต่างๆ ได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ดังนั้นเพื่อให้นิสิตสามารถสําเร็จตามแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงผ่อนปรนชั่วคราว ให้นิสิตสามารถมาปฏิบัติงานวิจัย การทดลอง และปฏิบัติการต่างๆ ได้ จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 8 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่ต้องดําเนินโครงงานวิจัยที่ประกอบการจบการศึกษา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ให้สามารถมา ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

2. ให้นิสิตทําแผนการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแผนการใช้ห้องปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับแผนโครงการวิจัย การทดลองของนิสิต และให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย และสถาบัน เป็นผู้อนุมัติแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ

3. ให้คณะ หน่วยงาน ออกแบบมาตรการการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ของนิสิตให้สอดคล้องตามประกาศ ฉบับที่ 2 ที่ต้องดําเนินการใส่หน้ากาก วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งก่อนเข้าออกตึกของคณะ และต้องดําเนินการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากยังคงมีรายงานการติดเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่ ต่าง ๆ ของประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงจําเป็นต้องคงมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และให้สอดคล้องกับมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และสอดคล้องตามแนวทางและนโยบายของประเทศ ต่อไป

แนะนำ