คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล สถาบันการศึกษาที่สอนวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล

เช็คได้ที่นี่! รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่สอนวิชาชีพพยาบาล ที่สภาการพยาบาลรับรอง

Home / ข่าวการศึกษา / เช็คได้ที่นี่! รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่สอนวิชาชีพพยาบาล ที่สภาการพยาบาลรับรอง

สถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ทำการสอนวิชาชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ได้รับการรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561) มีสถาบันไหนบ้าง น้องๆ ที่สนใจเรียนพยาบาลไปอัพเดทกันได้เลยค่ะ

รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่สอนวิชาชีพพยาบาล ที่สภาการพยาบาลรับรอง

** มีคณะพยาบาลศาสตร์ในสังกัดเอกชน 2 มหาวิทยาลัย นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ที่ในปี 2561 นี้ทางสภาการพยาบาล ยังไม่ให้การรับรองในปีการศึกษา 2560 (งดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561)**

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ( 29 สถาบัน )

1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
17 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
27 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
28 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
29 วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม

รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่มีการสอนวิชาการพยาบาล

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (28 สถาบัน)

1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ไม่มีการ ผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
10 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
17 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
19 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
23 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
27 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
28 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่มีการสอนวิชาการพยาบาล

สถาบันการศึกษาเอกชน (23 สถาบัน)

1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ทางสภาการพยาบาล ยังไม่ให้การรับรองในปีการศึกษา 2560 (งดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561)**
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
4 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
5 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
6 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
7 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปทุมธานี
9 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี ทางสภาการพยาบาล ยังไม่ให้การรับรองในปีการศึกษา 2560 (งดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561)**
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
14 คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
15 คณะพยาบาลศาสตร์วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
16 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
20 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย–แปซิฟิก

21 คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
22 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
23 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สังกัดกระทรวงกลาโหม (3 สถาบัน)

1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 สถาบัน)

  • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

สังกัดกรุงเทพมหานคร (1 สถาบัน)

  • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Written by : Thexyz

อ้างอิงจาก : สภาการพยาบาล tnmc