dek62 TCAS62 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท วิชาเฉพาะแพทย์ เอกสาร

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์เอกสาร การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท – TCAS62 รอบที่ 3

Home / ข่าวการศึกษา / ขั้นตอนการเตรียมไฟล์เอกสาร การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท – TCAS62 รอบที่ 3

หลังจากที่ กสพท ได้ประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่น้อง ๆ ควรเตรียมให้พร้อมเลยก็คือ การเตรียมไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครวิชาเฉพาะ เพราะในทุก ๆ ปีจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์เอกสาร การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท

ดังนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีข้อควรรู้ในการเตรียมเอกสารการสมัครสอบวิชาเฉพาะให้ครบถ้วนก่อนส่งไฟล์มาฝากกันด้วย…

1. รูปถ่าย

รูปถ่ายของผู้สมัคร จะต้องเป็นภาพเดี่ยว หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา มีพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีฟ้า และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 240 KB มีสกุลไฟล์เป็น .jpg เท่านั้น จากนั้นก็ให้น้อง ๆ ทำการสแกนหรือถ่ายรูปแล้วทำการอัปโหลดลงในหน้าการสมัครได้เลย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประชาชน เป็นบัตรที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รูปถ่าย ชื่อจริง-นามสกุล วันเกิด กรุ๊ปเลือด ศาสนา ที่อยู่ และที่สำคัญที่สุดก็คือ เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก

โดยให้น้อง ๆ ทำการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนออกมาแล้ว ทำการเซ็นชื่อ-นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือของตนเองเท่านั้น จากนั้นก็ทำการสแกนหรือถ่ายรูปเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดเท่ากับ A4 และมีขนาดของไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 2 MB หลังจากนั้นก็อัปโหลดลงในหน้าการสมัครได้เลย

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์เอกสาร การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท

3. สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ

สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ก็ให้น้อง ๆ ทำเหมือนกับวิธีของการทำงานสำเนาบัตรประชาชนได้เลย คือ ให้นำไปถ่ายเอกสารก่อน หลังจากจึงจะนำมาสแกนหรือถ่ายรูป เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดเท่ากับ A4 และมีขนาดของไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 2 MB

หลักฐานการสมัครที่น้อง ๆ จะต้องใช้ 

  • น้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะใช้ ใบ ปพ.7  (ใบรับรองผลการศึกษา) ที่มีตราโรงเรียนประทับถูกต้อง ใช้แค่ใบเดียว
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว จะใช้ ใบ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) หรือ ใบ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร) จะใช้ใบใดใบหนึ่งเท่านั้น
  • สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าชั้นปีที่ 1 จะต้องเอาใบลาออกจากสถาบันการศึกษาแนบมาพร้อมกับ ใบ ปพ.1 ด้วย โดยจะต้องลาออกก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2561

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กสพท : http://www9.si.mahidol.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ